> Dokumentacja systemu zarządzania jakością w spawalnictwie | IKMJ | IKMJ |System zapewniania jakości w spawalnictwie | System zapewniania jakości w spawalnictwie – IKMJ | System zapewniania jakości w spawalnictwie – IKMJ |

System zapewniania jakości w spawalnictwie

– dokumentacja spawalniczego systemu jakości

Dokumentacja spawalniczego systemu zapewniania jakości zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 3834 powinna obejmować w swojej strukturze zagadnienia ogólne, odnoszące się do systemu zarządzania jakością oraz zagadnienia dokładnie opisujące zasady prowadzenia procesów produkcyjnych, wykorzystywanych do realizacji zamówień. Zgodnie z PN-EN ISO 3834 Księga Jakości nie jest wymagana, mimo to radzi się by na samej górze systemu jakości był dokument w postaci przewodnika po systemie w skład którego weszłyby m.in.:
  • prezentacja zakładu produkcyjnego,
  • schemat organizacyjny,
  • wyznaczone cele jakościowe wraz z deklaracją najwyższego kierownictwa,
  • opis wdrożonego systemu jakości z nawiązaniem do dokumentacji stanowiącej zapisany system (np. procedury, instrukcje).
Niższy poziom powinien obejmować dokumenty robocze – procedery, opisujące w sposób ogólny prowadzone procesy. Na najniższym podstawowym poziomie funkcjonowania systemu powinny znajdować się instrukcje stanowiące zasadniczą dokumentację, wykorzystywaną w procesie planowania, realizacji procesów oraz nadzoru nad wszelkimi podejmowanymi działaniami mającymi wpływ na jakość wytwarzanych produktów.
Norma PN-EN ISO 3834 nie jest normą systemu zarządzania jakością, która może zstępować PN-EN ISO 9001, dlatego może być stosowana samodzielnie lub we współzależności z PN-EN ISO 9001. W przypadku, gdy zakład produkcyjny posiada już wdrożony zintegrowany system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami PN-EN ISO 9001, dokumentacja spawalniczego systemu zapewniania jakości powinna stanowić integralną część kompletnej dokumentacji systemu. W punkcie 6 normy PN-EN ISO 3834-1 zalecane jest powiązanie wymagań obu systemów zarządzania jakością w niżej wymienionych obszarach:
a) nadzór nad dokumentami i zapisami (PN-EN ISO 9001:2015, 7.5.3.1, 7.5.3.2),
b) odpowiedzialność kierownictwa (PN-EN ISO 9001:2015, 5),
c) zapewnianie zasobów (PN-EN ISO 9001:2015, 7.1.1),
d) kompetencje, świadomość i szkolenie działającego personelu (PN-EN ISO 9001:2015, 7.1.2, 7.1.3),
e) planowanie realizacji wyrobu (PN-EN ISO 9001:2015, 8.1),
f) określenie wymagań dotyczących wyrobu (PN-EN ISO 9001:2015, 8.2.2),
g) przegląd wymagań dotyczących wyrobu (PN-EN ISO 9001:2015, 8.2.3),
h) zakupy (PN-EN ISO 9001:2015, 7.1),
i) walidacja procesów (PN-EN ISO 9001:2015, 8.4.2),
j) własność klienta (PN-EN ISO 9001:2015, 8.5.3),
k) audyt wewnętrzny (PN-EN ISO 9001:2015, 9.2),
l) monitorowanie i pomiary wyrobu (PN-EN ISO 9001:2015, 9.1).
Realizacja wymogów zawartych w normach PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 3834 umożliwia efektywne zarządzanie spawalniczym zakładem produkcyjnym w kontekście organizacji  oraz charakteryzuje wymagania spawalnicze, których spełnienie gwarantuje uzyskanie najwyższej jakości procesu spawalniczego. Dowodem spełnienia tych wymagań są certyfikaty zintegrowanego systemu zarządzania, co na rynku spawalniczym potwierdza rzetelność i wiarygodność firmy dając podstawę do pozyskania klientów.
Źródło:
[1] Technika spawalnicza w praktyce/ pod red. Kazimierza Ferenca, wyd. Verlag Dashofer
[2] PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością – Wymagania
[3] PN-EN ISO 3834:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych
[4] Rachawł A. Wolniak R., Systemy zarządzania jakością dla wytwórców konstrukcji stalowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie z. 83 2015, s. 563-572., s. 571.
Autor: Tomasz Groń

Dbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków