IKMJ » Audyty Wewnętrzne w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 IKMJAudyty Wewnętrzne w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 | Audyty Wewnętrzne w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 – IKMJ Audyty Wewnętrzne w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 – IKMJ

Audyty Wewnętrzne w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001

Normy ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 dają się łatwo integrować ze sobą, ponieważ mają podobną budowę i strukturę. Zdecydowanie ułatwia to wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami tych trzech wymienionych norm. Pod  względem kosztowym, organizacyjnym i nakładu pracy wdrożenie takiego rozwiązania jest zdecydowanie korzystniejsze dla firmy niż miało by to miejsce w przypadku wdrożenia wymagań każdej z tych norm oddzielnie.

 

Jednym z obligatoryjnych wymogów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i Energią według norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 50001 jest realizacja audytów wewnętrznych. Należy je przeprowadzać w zaplanowanych odstępach czasu. Przynajmniej raz w ciągu roku, audyt lub kilka cząstkowych audytów musi obejmować cały zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

 

Zakres audytu wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania musi bezwzględnie uwzględniać wymagania wszystkich norm, które określają system, tj. w tym przypadku: ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001.

 

Zadaniem audytów wewnętrznych jest określenie czy Zintegrowany System Zarządzania:

  • jest zgodny z zaplanowanymi ustaleniami dotyczącymi jakości, ochrony środowiska i efektywnego zarządzania energią
  • jest zgodny z wymogami wszystkich zintegrowanych norm
  • jest zgodny z ustalonymi celami i zadaniami określonymi w opracowanym systemie
  • jest zgodny z wymogami ustanowionego przez firmę Zintegrowanego Systemu zarządzania
  • jest skutecznie i właściwie wdrożony i utrzymywany
  • przedstawia kierownictwu odpowiednie informacje o wynikach audytów.

Program audytów wewnętrznych należy zaplanować, biorąc pod uwagę status i ważność procesów oraz audytowanych obszarów, jak też wyniki wcześniejszych audytów. Należy także określić kryteria audytów, ich zakres, częstość i metody. Wybór audytorów i prowadzenie audytów powinny zapewniać obiektywność i bezstronność procesu audytu. Audytorzy nie powinni audytować własnej pracy.

Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

 

Zapisy wyników audytów należy zachować i przedstawić najwyższemu kierownictwu w formie raportu.

 

Kierownictwo odpowiedzialne za obszar podlegający audytowi powinno zapewnić, aby każda niezbędna korekcja i działanie korygujące, zaplanowane do zrealizowania w wyniku przeprowadzonego audytu, były podjęte bez nieuzasadnionej zwłoki w celu wyeliminowania stwierdzonych niezgodności i ich przyczyn. W następstwie tych działań powinna być prowadzona weryfikacja podjętych akcji i przedstawienie ich wyników.

 

Dla audytów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 należy ustanowić i wdrożyć udokumentowaną procedurę w celu określenia odpowiedzialności i wymagań dotyczących planowania i przeprowadzania audytów wewnętrznych, sporządzania zapisów i przedstawiania ich wyników.

 

Raport z audytu wewnętrznego jest także dokumentem wejściowym do przeglądu zarządzania Zintegrowanego Systemu Zarządzania i w wyniku tego przeglądu podlega analizie.

Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

 

Źródło:

  • Norma PN-EN ISO 9001:2009; Systemy zarządzania jakością – Wymagania,
  • Norma PN-EN ISO 14001:2005; Systemu zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania,
  • Norma PN-EN ISO 50001:2012; Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania,
  • Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych Instytutu Kształcenia Menadżerów Jakości.

 

Autor: Bartosz Gamza

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków