Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJAudyty Wewnętrzne w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 | | Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJ Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJAudyty Wewnętrzne w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 | Audyty Wewnętrzne w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ Audyty Wewnętrzne w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ

Audyty Wewnętrzne w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001

Normy ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 dają się łatwo integrować ze sobą, ponieważ mają podobną budowę i strukturę. Zdecydowanie ułatwia to wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami tych trzech wymienionych norm. Pod  względem kosztowym, organizacyjnym i nakładu pracy wdrożenie takiego rozwiązania jest zdecydowanie korzystniejsze dla firmy niż miało by to miejsce w przypadku wdrożenia wymagań każdej z tych norm oddzielnie.

 

Jednym z obligatoryjnych wymogów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i Energią według norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 50001 jest realizacja audytów wewnętrznych. Należy je przeprowadzać w zaplanowanych odstępach czasu. Przynajmniej raz w ciągu roku, audyt lub kilka cząstkowych audytów musi obejmować cały zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001?

 

Zakres audytu wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania musi bezwzględnie uwzględniać wymagania wszystkich norm, które określają system, tj. w tym przypadku: ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001.

 

Zadaniem audytów wewnętrznych jest określenie czy Zintegrowany System Zarządzania:

  • jest zgodny z zaplanowanymi ustaleniami dotyczącymi jakości, ochrony środowiska i efektywnego zarządzania energią
  • jest zgodny z wymogami wszystkich zintegrowanych norm
  • jest zgodny z ustalonymi celami i zadaniami określonymi w opracowanym systemie
  • jest zgodny z wymogami ustanowionego przez firmę Zintegrowanego Systemu zarządzania
  • jest skutecznie i właściwie wdrożony i utrzymywany
  • przedstawia kierownictwu odpowiednie informacje o wynikach audytów.

Program audytów wewnętrznych należy zaplanować, biorąc pod uwagę status i ważność procesów oraz audytowanych obszarów, jak też wyniki wcześniejszych audytów. Należy także określić kryteria audytów, ich zakres, częstość i metody. Wybór audytorów i prowadzenie audytów powinny zapewniać obiektywność i bezstronność procesu audytu. Audytorzy nie powinni audytować własnej pracy.

Zobacz podobne  Jak uzyskać certyfikat Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego?

 

Zapisy wyników audytów należy zachować i przedstawić najwyższemu kierownictwu w formie raportu.

 

Kierownictwo odpowiedzialne za obszar podlegający audytowi powinno zapewnić, aby każda niezbędna korekcja i działanie korygujące, zaplanowane do zrealizowania w wyniku przeprowadzonego audytu, były podjęte bez nieuzasadnionej zwłoki w celu wyeliminowania stwierdzonych niezgodności i ich przyczyn. W następstwie tych działań powinna być prowadzona weryfikacja podjętych akcji i przedstawienie ich wyników.

 

Dla audytów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 należy ustanowić i wdrożyć udokumentowaną procedurę w celu określenia odpowiedzialności i wymagań dotyczących planowania i przeprowadzania audytów wewnętrznych, sporządzania zapisów i przedstawiania ich wyników.

 

Raport z audytu wewnętrznego jest także dokumentem wejściowym do przeglądu zarządzania Zintegrowanego Systemu Zarządzania i w wyniku tego przeglądu podlega analizie.

Zobacz podobne  Planowanie kadrowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Dobre praktyki.

 

Źródło:

  • Norma PN-EN ISO 9001:2009; Systemy zarządzania jakością – Wymagania,
  • Norma PN-EN ISO 14001:2005; Systemu zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania,
  • Norma PN-EN ISO 50001:2012; Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania,
  • Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych Instytutu Kształcenia Menadżerów Jakości.

 

Autor: Bartosz Gamza

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków