IKMJ » Cele, zadania, plany i programy w Zintegrowanym Systemie Zarządzania IKMJCele, zadania, plany i programy w Zintegrowanym Systemie Zarządzania | Cele, zadania, plany i programy w Zintegrowanym Systemie Zarządzania – IKMJ Cele, zadania, plany i programy w Zintegrowanym Systemie Zarządzania – IKMJ

Cele, zadania, plany i programy w Zintegrowanym Systemie Zarządzania

 według norm ISO 9001, ISO 14001ISO 50001

 

Jednym z wymogów podczas wdrażania Zintegrowanego Systemu zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 jest określenie przez organizację celów, zadań, planów i programów dotyczących jakości, środowiska i zużycia energii w ramach odpowiednich funkcji, szczebli, procesów lub obiektów w firmie. Muszą one być udokumentowane i utrzymywane.

 

Cele powinny być mierzalne, jeżeli to możliwe, i spójne z zadaniami, planami, programami i polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania, łączenie z zobowiązaniami do spełniania wymagań dotyczących jakości wyrobu, do zapobiegania zanieczyszczeniom, poprawienia wyniku energetycznego, zgodności z mającymi zastosowania wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami, do których spełnienia firma się zobowiązała oraz do ciągłego doskonalenia.

Podczas określania swoich celów, zadań, planów i programów firma powinna także rozważyć swoje warunki finansowe, operacyjne i biznesowe, opcje technologiczne, poglądy zainteresowanych stron oraz aspekty jakościowe, środowiskowe i energetyczne.

Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

W związku z tym organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać plany działań związanych ze spełnieniem jej celów i zdań. Powinny one obejmować:

  • Planowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania tak, aby osiągnąć wszystkie zaplanowane cele
  • Przypisanie odpowiednim służbom oraz odpowiednim szczeblom organizacji odpowiedzialności za osiąganie celów i zadań
  • Ramy czasowe i środki, za pomocą których mają być osiągane indywidualne cele,
  • Określenie metody, za pomocą której ma być zweryfikowana poprawa jakości wyrobów, pozytywny wpływ na środowisko oraz poprawienie wyniku energetycznego
  • Określenie metody weryfikacji efektów.

Cele, zadania, plany działania i programy należy udokumentować i aktualizować w określonych odstępach czasu.

 

 

Źródło:

 • Norma PN-EN ISO 9001:2009; Systemy zarządzania jakością – Wymagania,
 • Norma PN-EN ISO 14001:2005; Systemu zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania,
 • Norma PN-EN ISO 50001:2012; Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania,
 • Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych Instytutu Kształcenia Menadżerów Jakości.
Zobacz podobne  Zaczynamy odliczanie! Jesteś gotowy na zmiany?

 

Autor: Bartosz Gamza

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków