IKMJ » Czym jest RAPEX? IKMJCzym jest RAPEX? | Czym jest RAPEX? – IKMJ Czym jest RAPEX? – IKMJ

Czym jest RAPEX?

RAPEX czyli System Szybkiej Wymiany Informacji o Produktach Niebezpiecznych zaczął obowiązywać w Polsce z dniem przystąpienia do Unii Europejskiej, w której funkcjonuje już od ponad 20 lat. Jego głównym celem jest szybka wymiana informacji pomiędzy państwami członkowskimi i Komisją Europejską dotyczących produktów stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników, jak również o środkach, które zostały podjęte w kraju zgłaszającym w celu wykluczenia lub ograniczenia wprowadzenia na rynek tych wyrobów. RAPEX dotyczy wszystkich produktów przeznaczonych dla konsumentów za wyjątkiem żywności, środków farmaceutycznych, wyrobów medycznych oraz pasz (dla tych wyrobów obowiązują inne systemy i regulacje prawne).

Podstawą prawną funkcjonowania systemu RAPEX jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów 2001/95/WE. W Polsce organem sprawującym nadzór nad rejestrem produktów szczególnie niebezpiecznych jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który jest odpowiedzialny za jego prowadzenie.

W przypadku zgłaszania wyrobu do systemu RAPEX Komisji muszą zostać przekazane minimum następujące informacje o produkcie:

  • dane umożliwiające jego identyfikację,
  • opis zagrożenia, które stwarza oraz wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę niebezpieczeństwa,
  • jakie działania zostały podjęte,
  • informacje o obszarach dystrybucji produktu.

 

Istotne jest, że zgłoszenie wyrobu do systemu RAPEX nie gwarantuje, że został on uznany za niebezpieczny we wszystkich krajach członkowskich, dlatego Komisja Europejska publikuje raporty o produktach stwarzających poważne zagrożenie, które zgłoszono do systemu.

 

Autor: Krystyna Rudek

Zobacz również:

Rapex – niebezpieczne produkty konsumpcyjne

Konsekwencje nadania i nie nadania oznaczenia CE

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków