IKMJ » Dyrektywa MID – ważne terminy IKMJDyrektywa MID – ważne terminy | Dyrektywa MID – ważne terminy – IKMJ Dyrektywa MID – ważne terminy – IKMJ

Dyrektywa MID – ważne terminy

W dniu 31 marca 2004 r. została ustanowiona dyrektywa 2004/22/WE o przyrządach pomiarowych, zwana potocznie dyrektywą MID. Zawiera ona informacje, istotne dla producentów, dotyczące między innymi terminów wdrożenia postanowień dyrektywy, a co za tym idzie, kiedy całkowicie przestaną obowiązywać stare przepisy. Fazy wejścia w życie dyrektywy MID są następujące:

 

  • W dniu 29 października 2006 r. przestał obowiązywać dotychczasowy system prawnej kontroli metrologicznej dla nowowprowadzanych do obrotu urządzeń pomiarowych, w zakresie zatwierdzenia typu przez Prezesa Głównego Urzędu Miar i legalizacji pierwotnej, której dokonywały uprawnione jednostki administracyjne miar.
  • Pomiędzy 30 października 2006 r. a 29 października 2016 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym obowiązują jednocześnie stare i nowe przepisy. Stare dotyczą tych przyrządów pomiarowych, które posiadają ważną, wydaną przed 30 października 2006 r., decyzję zatwierdzenia typu, a nowe mają już zastosowanie dla tych zgłoszonych i produkowanych po tej dacie.  Przyrządy pomiarowe posiadające ważną decyzję zatwierdzającą typ mogą być produkowane i legalizowane pierwotnie aż do wygaśnięcia terminu ważności decyzji (nie przekraczającego dnia 29 października 2016 r.).
  • Po 30 października 2016 r. wszystkie produkowane przyrządy pomiarowe objęte dyrektywą MID podlegać będą jedynie ocenie zgodności na podstawie wytycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych.

 

 

Autor: Krystyna Rudek

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków