IKMJ » Przegląd wymagań dla wyrobu w świetle postanowień normy PN-EN 1090 – (cz. 6) IKMJPrzegląd wymagań dla wyrobu w świetle postanowień normy PN-EN 1090 – (cz. 6) | Przegląd wymagań dla wyrobu w świetle postanowień normy PN-EN 1090 – (cz. 6) – IKMJ Przegląd wymagań dla wyrobu w świetle postanowień normy PN-EN 1090 – (cz. 6) – IKMJ

Przegląd wymagań dla wyrobu w świetle postanowień normy PN-EN 1090 – (cz. 6)

Jak określono w poprzedniej części artykułu, oprócz informacji dodatkowych przedstawionych w części A1 załącznika A norma PN-EN 1090-2 w części A2 tegoż załącznika „Wykaz opcji” przywołuje okoliczności, w których istnieje możliwość wprowadzenia do specyfikacji wykonawczej tzw. wymagań opcjonalnych.

Punkt normy
PN-EN 1090-2

Uwarunkowania wymagań opcjonalnych

4 – Specyfikacje i dokumentacja
4.2.2. Gdy wymagany jest plan jakości wykonania konstrukcji obiektu.
5 – Wyroby konstrukcyjne
5.2 Gdy ustala się wymóg identyfikowalności dla każdego wyrobu.
5.3.1 Gdy stosuje się stalowe wyroby konstrukcyjne inne niż te wyszczególnione

w tablicach 2, 3, 4 normy PN-EN 1090-2.

5.3.2 Gdy ustala się inne tolerancje grubości dla blach stalowych w elementach nośnych.

Gdy do wyrobów ze stali konstrukcyjnej lub nierdzewnej stosuje się klasę grubości inna niż klasa A.

5.3.3 Gdy wymagane są ostrzejsze warunki wykończenia powierzchni blach w przypadku klas EXC3 oraz EXC4.

b) Gdy wymagana jest naprawa powierzchniowych nieciągłości w postaci pęknięć, złuszczeń i rys.

Gdy ustala się dekoracyjne lub specjalistyczne wykończenie powierzchni.

5.3.4 Gdy strefy w pobliżu nośnych przepon lub żeber podlegają sprawdzeniu na okoliczność występowania nieciągłości wewnętrznych.
5.4 Opcje dla odlewów staliwnych.
5.5 Gdy stosuje się opcje inne niż wymienione w tablicy 6 normy PN-EN 1090-2.
5.6.3 Gdy łączniki wg EN ISO 898-1 i EN 20898-2 przewiduje się do łączenia elementów ze stali nierdzewnych wg EN 10088.
5.6.4 Gdy w połączeniach sprężanych przewiduje się stosowanie śrub ze stali nierdzewnej.
5.6.7 Gdy dopuszcza się śruby fundamentowe ze stali zbrojeniowej określonego gatunku.
5.6.8 Gdy wymagane są środki blokujące.

Gdy stosuje się wyroby niebędące przedmiotem przywołanych norm.

6 – Obróbka i scalanie
6.2 Gdy stosuje się inne wymagania dotyczące znaków wytłaczanych, wybijanych lub wierconych.

Gdy dopuszczalne jest znakowanie miękkie lub niskonaprężeniowe.

Gdy znakowanie miękkie lub niskonaprężeniowe nie może być zastosowane do elementów ze stali nierdzewnych.

6.4.3 Gdy dla stali węglowej ustala się twardość powierzchni brzegów po cięciu.
6.4.4 Gdy ustala się inne wymagania co do przydatności procesów cięcia.
6.5.4 b)

e)

Gdy wymagane są inne minimalne promienie gięcia dla gatunków stali nierdzewnej.

Gdy wymagane są inne warunki przy gięciu rur okrągłych na zimno.

6.6.1 Tabl.11a Gdy wymagane są inne nominalne prześwity w normalnych otworach, jak
np. w połączeniach wież i masztów.
6.6.2 Gdy średnice otworów podlegają innym tolerancjom.
6.6.3 Gdy przewiduje się inne wymagania dla otworów wykrawanych w przypadku klas EXC1 oraz EXC2
6.8 Gdy wymagany jest pełny kontakt powierzchni w strefie docisku.
6.10 Gdy przewiduje się montaż próbny.

W następnych częściach wymagania dotyczące; spawania, łączenia mechanicznego, montażu, zabezpieczenia powierzchni, tolerancji geometrycznych, kontroli, badań i działań korygujących oraz ochrony przed korozją.

 

Autor: Jerzy Kozłowski

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków