IKMJ » EN ISO 3834 – Co to za norma i komu jest potrzebna? IKMJEN ISO 3834 – Co to za norma i komu jest potrzebna? | EN ISO 3834 – Co to za norma i komu jest potrzebna? – IKMJ EN ISO 3834 – Co to za norma i komu jest potrzebna? – IKMJ

EN ISO 3834 – Co to za norma i komu jest potrzebna?

Norma PN-EN ISO 3834 „Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych” składa się z pięciu części.

  • Część 1- Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu jakości

Podaje kryteria (odniesione do wyrobu) doboru poziomu jakości jakimi kierować się powinien producent przy wyborze poziomu jakości: zakres i znacznie wyrobów o decydującym znaczeniu dla bezpieczeństwa; złożoność produkcji; zakres produkowanych wyrobów; zakres stosowanych materiałów; stopień, do którego mogą występować problemy metalurgiczne; stopień, do którego niezgodności produkcyjne, np. nieprostoliniowość, odkształcenia lub niezgodność spoiny, wywierają wpływ na wykonanie wyrobu.

Norma w swych częściach wyróżnia trzy poziomy jakości: pełne wymagania jakości ISO3834-2, standardowe wymagania jakości ISO 3834-3, podstawowe wymagania jakości ISO 3834-4. Uznaje, że spełnienie poziomu wyższego jest potwierdzeniem również spełnia wymagań poziomów niższych.

Zaleca by wymagania ISO 3834 uzupełnić o elementy systemu zarządzania jakością (ISO 9001) np. nadzór nad dokumentami i zapisami, odpowiedzialność kierownictwa, zapewnienie zasobów, audyt wewnętrzny, monitorowanie i pomiary wyrobu.

  • Część 2 – Pełne wymagania jakości, Część 3 – Standardowe wymagania jakości, Część 4 – Podstawowe wymagania jakości

Zawierają wymagania, jakie powinien spełnić wytwórca by wykazać zgodność
z poszczególnymi poziomami jakości. Wymagania te, zróżnicowane w zależności od poziomu jakości obejmują: przegląd wymagań dla wyrobu; podwykonawstwo; wymagania w stosunku do personelu spawalniczego i personelu kontroli i badań; sprzęt stosowany w produkcji, pomiarach, badaniach i kontroli; proces produkcji spawalniczej; materiały podstawowe stosowane do produkcji wyrobów i materiały dodatkowe do spawania; obróbkę cieplną po spawaniu; kontrole
i badania, niezgodności i działania korygujące, identyfikację i identyfikowalność; zapisy jakości.

Certyfikaty dla wytwórców konstrukcji są wystawiane na zgodność z częściami normy  ISO 3834-2, ISO 3834-3,  ISO 3834-4.

  • Część 5 – Dokumenty konieczne do potwierdzenia zgodności z wymaganiami jakości ISO 3834-2, ISO 3834-3, ISO 3834-4.

Ta część normy określa dokumenty konieczne do potwierdzenia zgodności z wymaganiami odpowiedniego poziomu jakości. Przywołuje niezbędne do stosowania normy oraz w sposób stabelaryzowany systematyzuje wymagania dla procesów spawania (spawanie łukowe, spawanie wiązką elektronów, spawanie wiązką promienia laserowego, spawania gazowe, zgrzewanie kołków, spawanie termitowe)

Certyfikacja odpowiedniego poziomu jakości daje potwierdzenie, że wytwórca konstrukcji prowadzi procesy spawalnicze w sposób nadzorowany. Skutkuje to zwiększeniem zaufania Klientów do Jego wyrobów.

Ważne:

Wykazanie spełnienia wymagań normy ISO 3834 jest również konieczne przy wdrażaniu normy EN 1090 umożliwiającej nadawanie znaku CE na metalowe konstrukcje budowlane, oraz normy EN 15085 niezbędnej dla wytwórców prowadzących proces spawania pojazdów szynowych i ich części składowych.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków