IKMJ » Import towarów – dokumenty wymagane przez Urząd Celny IKMJImport towarów – dokumenty wymagane przez Urząd Celny | Import towarów – dokumenty wymagane przez Urząd Celny – IKMJ Import towarów – dokumenty wymagane przez Urząd Celny – IKMJ

Import towarów – dokumenty wymagane przez Urząd Celny

Aby importować a następnie sprzedawać wyroby importowane spoza Unii Europejskiej w Polsce należy spełnić szereg wymogów. Najważniejsza, i często, najbardziej skomplikowana część tego procesu to odprawa celna. Bez odpowiedniego przygotowania i przedstawienia stosownych dokumentów importer musi się liczyć z opóźnieniami w zwolnieniu towaru, nałożeniem na niego kar finansowych, a nawet z zatrzymaniem towarów bez możliwości wprowadzenia ich na teren naszego kraju.

Podczas odprawy celnej urzędnik będzie wymagał następujących dokumentów:

 • Faktury handlowej wystawionej przez eksportera, która musi zawierać następujące dane:
  • – Informacje o eksporterze – nazwa firmy, adres, telefon, fax
  • – Dane importera – nazwa firmy, adres, telefon, fax
  • – Datę wystawienia faktury
  • – Numer faktury
  • – Informacje o towarze – nazwa, oznaczenia
  • – Cenę jednostkową za towar w określonej walucie
  • – Ilość
  • – Wartość całości w określonej walucie
  • – Warunki dostawy wg Incoterms – określają one koszty i odpowiedzialności pomiędzy nabywcę i sprzedawcę oraz rodzaj uzgodnionego transportu
  • – Informację o pochodzeniu towaru
  • – Podpis na fakturze wraz firmową pieczątką eksportera

  Na fakturze muszą się znaleźć wszystkie wyżej wymienione dane, aby została ona zaakceptowana na odprawie celnej.

 • Konosamentu (w transporcie morskim) lub lotniczego listu przewozowego (w transporcie lotniczym), które są wystawiane przez przewoźników
 • Packing List – specyfikacja towarów,która powinna zawierać następujące dane: nazwa, adres, telefon, faks importera, numer faktury, waga brutto i netto ładunku, ilość towarów, numery kartonów, itp.
 • Jeżeli wyrób podlega oznaczeniu CE kontrolowane dodatkowo dokumenty to:
  • Deklaracja zgodności – wystawiana przez producenta
  • – Instrukcja obsługi (w języku polskim)
  • – Certyfikat zgodności CE (jeżeli został wystawiony), który jest dokumentem,  wystawianym na podstawie przeprowadzonych badań, potwierdzającym spełnianie przez wyrób wymagań norm zharmonizowanych związanych  ze wszystkimi dotyczącymi go dyrektywami – wystawiany przez uprawnione jednostki
 • Dla innych towarów (tj. np. odzież, tekstylia) wymagane jest Świadectwo pochodzenia (Certyfikat pochodzenia)

 

Urzędnik podczas odprawy celnej może wymagać również dokumentów typowo związanych z branżą gdyż maja one swoje dodatkowo sprecyzowane wymagania np. oświadczenie o zgodności z przepisami CITES – konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. Sprowadzane produkty nie mogą być wykonywane z gatunków roślin i zwierząt chronionych.

Przedstawienie dokumentacji jest podstawą do zwolnienia towaru na odprawie celnej. Gdy zostaną uregulowane wszystkie należności finansowe agencja celna wystawia dokument SAD, który uprawnia do wprowadzenia towaru do obrotu na terenie UE.

 

 

PK

 

 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków