IKMJ » Import towarów – wymagania bezpieczeństwa i znak CE IKMJImport towarów – wymagania bezpieczeństwa i znak CE | Import towarów – wymagania bezpieczeństwa i znak CE – IKMJ Import towarów – wymagania bezpieczeństwa i znak CE – IKMJ

Import towarów – wymagania bezpieczeństwa i znak CE

Obowiązek spełnienia wymagań zasadniczych dyrektyw Nowego Podejścia oraz oznakowanie CE stało się dla importu spoza Unii Europejskiej (głównie z Chin) istotną przeszkodą. Przede wszystkim dotyczy to maszyn, gdzie  ich produkcja z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, obowiązek opracowania dokumentacji konstrukcyjnej oraz analizy ryzyka stał się dla wielu mniejszych zakładów zbyt dużym kosztem wytwarzania. Problem jest również często spotykany przy wyrobach elektrycznych i elektronicznych.

Jednym z zadań urzędów celnych jest dbałość o niedopuszczenie na rynek krajów UE wyrobów, które nie spełniają wymagań bezpieczeństwa. Najczęstszą przyczyną zatrzymań jest brak znaku CE i deklaracji zgodności, ale zdarza się również, że zgłaszane są do odprawy celnej towary, które mają naniesiony znak CE bezpodstawnie, gdyż dany towar nie podlega przepisom dyrektyw nowego podejścia lub sam znak CE jest niezgodny z wymaganiami (np. CHINA EXPORT łudząco podobny do unijnego znaku CE. Różnica polega jedynie na tym, że litery CE postawione są w mniejszej odległości) i nie ma do danego wyrobu wymaganej dokumentacji.

 

JAKIE WYMAGANIA NALEŻY SPEŁNIĆ?

 

Obowiązkiem importera jest zapewnienie, że wyroby wprowadzane przez niego do obrotu na teren UE spełniają wymagania bezpieczeństwa i nie stanowią zagrożenia dla europejskich konsumentów. W trakcie odprawy celnej wyroby muszą być odpowiednio oznakowane ( znakiem CE oraz parametrami opisującymi wyrób – umieszczonymi na tabliczce znamionowej) oraz należy przedstawić Deklarację Zgodności producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. Wcześniej importer powinien sprawdzić czy producent spoza UE podjął wszelkie stosowne kroki, aby wyrób był bezpieczny i spełniał wymagania oraz czy jest on w stanie przedstawić wymaganą dokumentację na żądanie uprawnionych jednostek.

Istnieje również możliwość, aby dany importer wprowadził na rynek wyrób pod własną marką, ale w takim przypadku przejmuje on obowiązki producenta. Musi wtedy dysponować wiedzą oraz wymaganą dokumentacją na temat projektowania oraz procesu produkcji danego wyrobu, ponieważ teraz to na nim ciąży odpowiedzialność prawna wynikająca z umieszczenia na produktach oznakowania CE.

Importerzy  powinni też mieć świadomość o różnicy pomiędzy certyfikatem zgodności (certificate of conformity) a deklaracją zgodności WE ( Declaration of Conformity). Certyfikat to dokument wystawiony przez jednostkę zewnętrzną (powinna to być jednostka notyfikowana), po otrzymaniu, którego producent powinien wystawić deklarację zgodności WE. Producenci spoza UE bardzo często przedkładają kupującemu różne certyfikaty, również jednostek, które nie są notyfikowane i wydają je hurtowo bez wymaganych badań, a nieraz nawet certyfikaty jednostek nieistniejących. Kupujący musi otrzymać Deklarację Zgodności (wystawioną i podpisaną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela) a nie certyfikat.

 

PK

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków