IKMJ » Jak przeprowadzić ocenę ryzyka dla maszyny? IKMJJak przeprowadzić ocenę ryzyka dla maszyny? | Jak przeprowadzić ocenę ryzyka dla maszyny? – IKMJ Jak przeprowadzić ocenę ryzyka dla maszyny? – IKMJ

Jak przeprowadzić ocenę ryzyka dla maszyny?

 

Trzymając się przedstawionego w poprzedniej publikacji schematu przeprowadzania oceny ryzyka dla maszyn warto zwrócić uwagę na następujące elementy każdego z etapów:

 

Ocenę ryzyka rozpoczynamy od określenia funkcji maszyny uwzględniając:

– zastosowanie maszyny zgodne z przeznaczeniem – specyfikacja maszyny, przewidywane zastosowanie itp.

– ograniczenia dotyczące maszyny – warunki, w których może pracować, aby nie stwarzać zagrożeń, wydajność, maksymalne obciążenie itp.

– możliwe do przewidzenia niewłaściwe użycie – co może się zdarzyć, gdy nastąpi utrata kontroli nad maszyną przez operatora, gdy wystąpi odruchowe działanie ludzi w przypadku nieprawidłowego działania, awarii lub uszkodzenia podczas używania maszyny lub nieprawidłowe zachowanie z powodu braku koncentracji lub nieuwagi.

 

  • Identyfikacja zagrożeń

Gdy już określimy funkcje maszyny to kolejnym krokiem jest identyfikacja zagrożeń, które maszyna może powodować. Jest to najważniejszy z elementów podczas oceny ryzyka, dlatego warto przeanalizować każde możliwe zagrożenie z uwzględnieniem takich zagrożeń jak:

– mechaniczne,

– elektryczne,

– termiczne,

– powodowane hałasem,

– powodowane drganiami,

– powodowane promieniowaniem,

– powodowane przez materiały i substancje występujące w samej maszynie jak również w jej najbliższej okolicy.

– powstałe na skutek ominięcia zasad ergonomii podczas planowania i konstruowania maszyny,

– powstałe na skutek poślizgnięcia, potknięcia lub upadku,

– jak również te, które mogą powstać z połączenia w w. zagrożeń.

Istotne jest, aby zagrożenia zostały przeanalizowane we wszystkich okresach użytkowania maszyny, od montażu do utylizacji.

 

  • Szacowanie ryzyka

Gdy już wszystkie zagrożenia zostaną zidentyfikowane należy oszacować ryzyko z wykorzystaniem następującej zależności:

 

RYZYKO = stopień szkodliwości zidentyfikowanego wcześniej ryzyka

x prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka

gdzie w pierwszym przypadku 1 odpowiada minimalnemu uszkodzeniu ciała (np. otarcie), a maksymalna przyjęta wartość oznacza śmierć a w drugim 1 odpowiada ryzyku o zerowym prawdopodobieństwie, a maksymalna wartość oznacza ryzyko o pewności wystąpienia 100%.

 

  • Ocena ryzyka

Podczas oceny ryzyka na podstawie wyników oszacowanego wcześniej ryzyka ustala się, czy konieczne jest zastosowanie środków ochronnych w samej maszynie lub dla operatora i kiedy uzyska się wymagane zmniejszenie ryzyka.

 

  • Opracowanie dokumentacji

Dokumentacja oceny ryzyka musi zawierać:

– dane dotyczące maszyny, takie jak specyfikacje, itp.,

– ważne założenia, które zostały dokonane, takie jak maksymalne obciążenie, wytrzymałości, wszelkie znane współczynniki bezpieczeństwa,

– wszystkie zidentyfikowane zagrożenia,

– opis zastosowanych środków ochronnych,

– opis działań związanych ze zmniejszeniem ryzyka, możliwych do zrealizowania z pomocą tych środków ochronnych,

– wszelkie informacje o ryzyku resztkowym mającym jeszcze związek z maszyną.

– wszystkie dokumenty opracowane podczas oceny ryzyka.

 

Dyrektywa maszynowa MAD 2006/42/WE nie wymaga przekazywania dokumentacji dotyczącej oceny ryzyka wraz z maszyną, ale musi ona być przechowywana u producenta, jako element pełnej dokumentacji maszyny potwierdzającej spełnienie przez nią wymagań zasadniczych bezpieczeństwa.

 

PK

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków