IKMJ » Minimalne wymagania BHP dla maszyn IKMJMinimalne wymagania BHP dla maszyn | Minimalne wymagania BHP dla maszyn – IKMJ Minimalne wymagania BHP dla maszyn – IKMJ

Minimalne wymagania BHP dla maszyn

Maszyny, które zostały nabyte przed  1 stycznia 2003 r., nie podlegały obowiązkowej ocenie zgodności co oznacza, że nie wszystkie posiadają oznakowanie CE. Maszyny te zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników w czasie pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze zmianami z 2003 r. Nr 178, poz. 1745) do dnia 1 stycznia 2006 r. powinny zostać dostosowane do minimalnych wymagań bezpieczeństwa określonych w tym rozporządzeniu. Do najważniejszych wymagań, do których pracodawca powinien dostosować maszyny to:

  • oświetlenie
  • usytuowanie i oznakowanie elementów sterowania maszyną
  • bezpieczne umieszczenie pulpitu sterującego
  • zatrzymanie normalne i awaryjne
  • zabezpieczenie elementów ruchomych
  • konserwację i przeglądy
  • informacje i ostrzeżenia dotyczące użytkowania maszyny.

Oprócz tego maszyna taka powinna być poddawana odpowiedniej kontroli:

  • wstępnej (po instalacji, ale przed udostępnieniem do eksploatacji lub po przeniesieniu maszyny)
  • okresowej i specjalnej  (gdy maszyna pracuje w warunkach powodujących pogorszenie stanu technicznego, co powoduje większe ryzyko powstania sytuacji niebezpiecznych)

Wyniki powyższych kontroli powinny być rejestrowane i przechowywane do dyspozycji odpowiednich organów przez okres 5 lat od ich zakończenia. Dostęp do dokumentu potwierdzającego dostosowanie maszyny do minimalnych wymagań bezpieczeństwa jest wymagany w każdym miejscu, w którym jest ona eksploatowana.

 Autor: Krystyna Rudek

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków