IKMJ » Przedstawiciel kierownictwa w Zintegrowanym Systemie Zarządzania IKMJPrzedstawiciel kierownictwa w Zintegrowanym Systemie Zarządzania | Przedstawiciel kierownictwa w Zintegrowanym Systemie Zarządzania – IKMJ Przedstawiciel kierownictwa w Zintegrowanym Systemie Zarządzania – IKMJ

Przedstawiciel kierownictwa w Zintegrowanym Systemie Zarządzania

według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001

 

Jednym z obowiązkowych i koniecznych do realizacji zadań podczas wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 jest powołanie tak zwanego przedstawiciela kierownictwa. Osoba ta, najczęściej nazywana jest Pełnomocnikiem ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) i powinna być wybrana z grona pracowników najwyższego lub ewentualnie średniego szczebla kierowniczego przedsiębiorstwa. Pełnomocnikiem ds. ZSZ musi być osoba faktycznie zatrudniona w danej firmie. Realizacja tych zadań nie może być usługą zleconą na zewnątrz.

W związku z tym najwyższe kierownictwo przedsiębiorstwa powinno wyznaczyć swojego specjalnego przedstawiciela, legitymującego się odpowiednimi umiejętnościami i kompetencjami, który niezależnie od innych obowiązków, przyjmie odpowiedzialność za Zintegrowany System Zarządzania, ma określone zadania do realizacji, zakres odpowiedzialności i który ma uprawnienia w celu:

  • Zapewnienia, że Zintegrowany System Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 (ZSZ) ma określone procesy i ich powiązania, jest ustanowiony, wdrożony, utrzymywany i ciągle doskonalony zgodnie z normami wchodzącymi w zakres ZSZ
  • Zidentyfikowania osoby zatwierdzonej przez kierownictwo odpowiedniego szczebla, która może współpracować z przedstawicielem kierownictwa (Pełnomocnikiem ds. ZSZ) we wspieraniu działań związanych z zarządzaniem energią, a także, w razie potrzeb, jakością i ochroną środowiska
  • Zdawania najwyższemu kierownictwu raportów na temat wyników jakościowych, środowiskowych i energetycznych
  • Zapewnienia, że planowanie czynności związane z zarządzaniem jakością, środowiskiem i energią zostało przygotowane w celu wspierania polityki jakości, środowiskowej i energetycznej organizacji
  • Zidentyfikowania i komunikowania odpowiedzialności i uprawnień w celu zapewnienia skutecznego zarządzania jakością, środowiskiem i energią
  • Promowania świadomości poszczególnych polityk (jakości, środowiskowej, energetycznej), celów i wymagań na wszystkich szczeblach organizacji
  • Określenia kryteriów i metod potrzebnych do upewnienia się, że zarówno funkcjonowanie, jak i kontrola Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest skuteczna
  • Zdawania najwyższemu kierownictwu raportów na temat Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) w celu dokonania przeglądu zarządzania, łącznie z zaleceniami dotyczącymi doskonalenia
  • Zapewnienia odpowiedniej współpracy ze stronami zewnętrznymi w sprawach dotyczących  Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

Stanowisko Pełnomocnika ds.  Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm  ISO 9001ISO 14001 i ISO 50001  jest jednym z kluczowych, którego zadaniem jest zapewnienie, że wdrożony system jest utrzymywany, ale przede wszystkim stosowany i ciągle doskonalony w organizacji.

 

 

Źródło:

 • Norma PN-EN ISO 9001:2009; Systemy zarządzania jakością – Wymagania,
 • Norma PN-EN ISO 14001:2005; Systemu zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania,
 • Norma PN-EN ISO 50001:2012; Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania,
 • Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych Instytutu Kształcenia Menadżerów Jakości.

 

Autor: Bartosz Gamza

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków