IKMJ » Przegląd Zarządzania w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 – część 2 IKMJPrzegląd Zarządzania w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 – część 2 | Przegląd Zarządzania w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 – część 2 – IKMJ Przegląd Zarządzania w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 – część 2 – IKMJ

Przegląd Zarządzania w Zintegrowanym Systemie Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 – część 2

Ponieważ normy ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 mają wiele cech wspólnych, ułatwia to wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami tych trzech wymienionych norm. Jednym z elementów takiego systemu jest tzw. Przegląd Zintegrowanego Systemu Zarządzania, którego przeprowadzenie jest obowiązkowym wymogiem każdej z wyżej wymienionych norm.  Najwyższe kierownictwo powinno go zrealizować w zaplanowanych odstępach czasu, w celu zapewnienia jago stałej przydatności, adekwatności i skuteczności nie rzadziej jednak niż raz na rok. Przeglądem tym należy objąć ocenianie możliwości doskonalenia i potrzebę zmian w Zintegrowanym Systemie Zarządzania, łącznie z jego polityką jakości i celami dotyczącymi jakości, jak i polityką środowiskową i zadaniami środowiskowymi oraz polityką energetyczną, celami i zadaniami energetycznymi.

 

Do każdego Przegląd Zintegrowanego Systemu Zarządzania muszą być dostarczone odpowiednie dane wejściowe jako jeden z podstawowych elementów przeglądu. Na dane te według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 składają się obowiązkowo informacje dotyczące:

 • Wyników audytów (wspólne dla ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001),
 • Wyników ocen zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami, do których spełnienia organizacja się zobowiązała (wspólne dla ISO 14001, ISO 50001),
 • Informacji zwrotnej od klientów (ISO 9001)
 • Komunikacji z zewnętrznymi stronami zainteresowanymi, w tym skargi, (ISO 14001),
 • Przeglądu Polityki Energetycznej (ISO 50001),
 • Efektów działalności środowiskowej organizacji (ISO 14001),
 • Stopnia osiągnięcia celów i zadań środowiskowych oraz energetycznych (wspólne dla ISO 14001, ISO 50001),
 • Przeglądu wyniku energetycznego oraz powiązanych wskaźników wyniku energetycznego – WWE (ISO 50001),
 • Przewidywanego wyniku energetycznego dla następnego okresu (ISO 50001),
 • Funkcjonowania procesów i zgodności wyrobu (ISO 9001),
 • Statusu działań zapobiegawczych i korygujących (wspólne dla ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001),
 • Działań podjętych w następstwie wcześniejszych Przeglądów Zintegrowanego Systemu Zarządzania (wspólne dla ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001),
 • Zmian, które mogą wpłynąć na Zintegrowany System Zarządzania (ISO 9001),
 • Zmieniających się okoliczności, w tym zmiany wymagań prawnych i innych, związanych z jej aspektami środowiskowymi (ISO 14001)
 • Zaleceń dotyczących doskonalenia (wspólne dla ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001).
Zobacz podobne  Jak wdrożyć ISO 9001:2015?

Szczegóły na temat wyników i danych wyjściowych z Przeglądu Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 50001 zostaną opisane w kolejnej części niniejszego opracowania.

 

Źródło:

 • Norma PN-EN ISO 9001:2009; Systemy zarządzania jakością – Wymagania,
 • Norma PN-EN ISO 14001:2005; Systemu zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania,
 • Norma PN-EN ISO 50001:2012; Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania,
 • Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych Instytutu Kształcenia Menadżerów Jakości.

Autor: Bartosz Gamza

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków