> CMJ - Standardy akredytacyjne | IKMJ | IKMJ |Standardy akredytacyjne dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień | Standardy akredytacyjne dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień – IKMJ | Standardy akredytacyjne dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień – IKMJ |

Standardy akredytacyjne dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień

Prezentujemy kolejną część serii artykułów: Standardy akredytacyjne dla szpitali.

 

Standardy akredytacyjne dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień są określane na poziomie optymalnym, tzn. z jednej strony stawiają relatywnie wysokie wymagania, z drugiej strony są osiągalne dla każdej jednostki podejmującej wysiłek wprowadzania zmian w swym funkcjonowaniu. Wymogi wynikające ze standardów akredytacyjnych są niezależne od wymogów wynikających z przepisów prawa: z reguły standardy akredytacyjne stawiają wyższe wymogi niż obowiązujące przepisy prawa. Możliwa jest jednak relacja odwrotna. Standardy są wszechstronne, dotyczą kluczowych elementów udzielania świadczeń pacjentom oraz zarządzania jednostką. Standardy zostały ustalone we wszystkich dziedzinach mających istotny wpływ na bezpieczeństwo i jakość opieki świadczonej pacjentom. Standardy ocenianie są w skali punktowej.  Opracowany zastaw standardów nie zawiera standardów obligatoryjnych, nadrzędnych, których pełne spełnienie byłoby wstępnym warunkiem uzyskania akredytacji.

Punktowanie, ocena spełnienia standardów jest analogiczna jak w procesie spełnienia standardów
w akredytacji dla szpitali. Standardom przyznawane są punkty w skali 5, 3, 1 lub 5, 1. Najniższa punktacja standardu to 1 pkt. Przyjmując zestaw obowiązujących standardów Rada Akredytacyjna ustala punktację każdego standardu, a także przyznaje wartość wagową odzwierciedlającą przypisywaną standardowi istotność. Punktacja wskazująca na sposób oceniania standardu jest podawana do publicznej wiadomości, natomiast wagi standardów nie są upubliczniane.  Dokonując oceny jednostki wizytatorzy nie mogą brać pod uwagę jakichkolwiek wymogów, które wprost nie wynikają z treści standardów akredytacyjnych.

Przegląd POZ przez wizytatorów trwa zasady 1 dzień i jest dokonywany przez zespół dwóch, wyjątkowo trzech wizytatorów. Przegląd dużej przychodni może trwać dwa dni. Liczba dni wizytowych i ilość wizytatorów uzależniona jest od danych zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym, jaki wypełnia jednostka ubiegająca się o akredytację.

Do wniosku o udzielenie akredytacji należy dołączyć:

  • pismo przewodnie (m.in. z propozycją terminu wizyty),
  • statut podmiotu leczniczego,
  • odpis aktualny KRS podmiotu leczniczego (lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
  • aktualny wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Dokumentami warunkującymi przeprowadzenie wizytacji oprócz złożonego przez POZ wniosku są:

  • dokument potwierdzający odbycie przez pracownika(ów) szkolenia z zakresu akredytacji (akceptowany w okresie do 12 miesięcy od dnia odbycia szkolenia),
  •  formularz samooceny potwierdzony przez konsultanta wraz z jego opinią (akceptowany w okresie do 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia samooceny),
   • w odpowiedzi na złożone w Ośrodku Akredytacyjnym powyższe dokumenty jednostka w ciągu 2 tygodni otrzymuje informację, czy może zostać poddana przeglądowi, plan wizytacji wraz z umową na przeprowadzenie przeglądu.

Ośrodek Akredytacyjny wyznacza termin wizytacji, który wypada nie wcześniej niż jeden miesiąc
i nie później niż 3 miesiące po otrzymaniu podpisanej umowy i opłaty rejestracyjnej. Jednostce przysługuje prawo jednokrotnego przełożenia terminu wizytacji o nie dłużej niż 2 miesiące.

Na dzień 2 lipca 2014 jest czternaście jednostek  POZ które posiadają aktualny certyfikat  akredytacji Centrum Monitorowania Jakości .

 

Autor: Adriana Pawlas

Dbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków