> Znakowanie wyrobów przemysłowych | IKMJ | IKMJ |System oceny zgodności wyrobów przemysłowych | System oceny zgodności wyrobów przemysłowych – IKMJ | System oceny zgodności wyrobów przemysłowych – IKMJ |

System oceny zgodności wyrobów przemysłowych

Obowiązek oceny zgodności wyrobów przemysłowych w Polsce istnieje od maja 2004 roku. Jego zadaniem jest zapewnianie, aby do obrotu na rynki Unii Europejskiej zostały dopuszczone wyłącznie wyroby przemysłowe spełniające wymagania obowiązujących przepisów prawnych dotyczących w głównej mierze bezpieczeństwa użytkowania tych wyrobów.

Podstawę do oceny zgodności wyrobów przemysłowych stanowią akty prawne i są to przeważnie ustawy horyzontalne oraz Dyrektywy Starego, Nowego oraz Globalnego Podejścia.
Wykaz ustaw horyzontalnych:
– Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 – Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
– Dz.U. 2003 Nr 229 poz. 2275 – Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Transponuje Dyrektywę o ogólnym bezpieczeństwie produktów – 2001/95/WE.
– Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 – Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Transponuje Dyrektywę dotyczącą odpowiedzialności za produkty wadliwe – 85/374/WE.

Certyfikaty spawalnicze
ISO 3834, EN 1090, EN 15085

Dyrektywy Starego Podejścia określają w sposób szczegółowy wymagania i sposoby przeprowadzania badań dla konkretnych wyrobów przemysłowych. Do zalet należy zaliczyć łatwość z jaką można przeprowadzić identyfikację wyrobu  i ocenę jego zgodności.
Proces oceny zgodności ogranicza się do porównania parametrów gotowego wyrobu produkcyjnego z danymi podanymi
w dyrektywach. Wolny przebieg nowelizacji tych dyrektyw oraz ich szczegółowość sprawiły, że stały się ograniczeniem dla rozwoju technicznego, co stanowi ich największą wadę. Obecnie Dyrektywy Starego Podejścia mają charakter naukowy.

Szkolenia spawalnicze
ISO 3834, EN 1090, EN 15085

Dyrektywy Nowego Podejścia przyjmują idee ogólnego ich zastosowania. Z tego względu zagadnienia dotyczące wyrobu są tak sformułowane, aby mogły obejmować możliwie wszystkie przypadki jego zastosowania. Dyrektywy określają głównie cele, które należy osiągnąć oraz kierunki działania, które należy obrać w celu ich osiągnięcia. Jednocześnie pozostawiają użytkownikowi dowolność wyboru drogi osiągnięcia wskazanych celów. Większość Dyrektyw Nowego Podejścia zakłada oznaczanie wyrobów znakiem CE. Elastyczność całego systemu oceny zgodności wyrobu w czasie procesu produkcyjnego zapewniana jest przez globalne podejście dyrektyw. Przyjęcie modułowego systemu, oznaczającego podział procedur oceny zgodności na szereg poszczególnych operacji stanowi podstawę jego elastyczności. Każdy moduł różni się od siebie w zależności od stopnia rozwinięcia i zaawansowania wyrobu.

W przypadku, gdy wyroby, nie podlegają Dyrektywom Starego ani Nowego Podejścia należy sprawdzić ich zgodność z Dyrektywą o ogólnym bezpieczeństwie produktów.
Dyrektywy nowego podejścia oparto na następujących zasadach:

  • dyrektywy dotyczą grupy wyrobów i opisują tzw. zasadnicze wymagania w sposób ogólny,
  • harmonizacja ogranicza się do zasadniczych wymagań,
  • w normach zharmonizowanych zawarto szczegółowe specyfikacje techniczne dotyczące wyrobu,
  • normy zharmonizowane opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, przenoszone są do zbioru norm krajowych,
  • wyłącznie wyroby, które spełniają zasadnicze wymagania mogą być dopuszczone do obrotu na terenie Uni Europejskiej,
  • przeprowadzenie oceny zgodności jest obowiązkowe przed wprowadzeniem wyrobu po raz pierwszy do użytku na terenie UE.

 

Autor: Tomasz Groń (912)

 

Wykorzystano:
Technika spawalnicza w praktyce/ pod red. Kazimierza Ferenca, wyd. Verlag Dashofer

Dbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków