> IKMJ |Prywatne operacje bezpieczeństwa ISO 18788: 2015 | | IKMJ | IKMJ |Prywatne operacje bezpieczeństwa ISO 18788: 2015 | Prywatne operacje bezpieczeństwa ISO 18788: 2015 – IKMJ | Prywatne operacje bezpieczeństwa ISO 18788: 2015 – IKMJ |
System zarządzania prywatnymi operacjami bezpieczeństwa ISO 18788: 2015

Prywatne operacje bezpieczeństwa ISO 18788: 2015

System zarządzania prywatnymi operacjami bezpieczeństwa ISO 18788: 2015 wymagania z wytycznymi dotyczącymi użytkowania.

Kto ma zwrócić swoją uwagę na normę ISO 18788: 2015?

Organizacje realizujące lub zlecające operacje bezpieczeństwa oraz powiązane z nimi działania i funkcje, które chcą zapewnić przeprowadzanie profesjonalnych operacji bezpieczeństwa w celu spełnienia wymagań klientów i innych stron zainteresowanych. Organizacje pragnące wykazać  zgodność z przepisami prawa i poszanowanie praw człowieka oraz dobrowolnymi deklarowanymi i podpisywanymi zobowiązaniami.

Zobacz też:
Szkolenia – systemy bezpieczeństwa
Certyfikat i audyt systemu bezpieczeństwa

Wdrożenie danej normy międzynarodowej warto rozważyć każdej organizacji, która musi:

 • ustanawiać, wdrażać, utrzymywać i ulepszać systemu zarządzania operacjami bezpieczeństwa (Security Operations Management System  – SOMS);
 • oceniać zgodność z przyjętą polityką zarządzania operacjami bezpieczeństwa;
 • wykazać zdolność do stałego świadczenia usług spełniających potrzeby klientów oraz zgodnych z obowiązującymi przepisami międzynarodowymi, krajowymi i lokalnymi oraz wymogami w zakresie praw człowieka.

Ogólny opis normy ISO 18788

Norma ISO 18788 stanowi ramy dla ustanawiania, wdrażania, eksploatacji, monitorowania, przeglądania, utrzymywania i doskonalenia zarządzania operacjami bezpieczeństwa.

Przewidziane są w niej środki nie tylko dla organizacji, które zajmują się zapewnieniem bezpieczeństwa (operacjami bezpieczeństwa), ale również dla wszystkich korzystających z ich usług w celu  wykazania zgodności z odpowiednimi wymaganiami prawnymi i innymi oraz stosujących dobre praktyki, które wynikają z:

 • Dokument Montreux w sprawie istotnych międzynarodowych zobowiązań prawnych i dobrych praktyk dla państw związanych z operacjami prywatnych firm wojskowych i ochronnych podczas konfliktu zbrojnego (09/2008); (Montreux Document on Pertinent International Legal Obligations and Good Practices for States related to Operations of Private Military and Security Companies during Armed Conflict 09/2008);
 • Międzynarodowy kodeks postępowania dla prywatnych dostawców usług bezpieczeństwa (nternational Code of Conduct for Private Security Service Providers – ICoC) (11/2010);
 • Przewodnik zasad dotyczących biznesu i praw człowieka; Wdrożenie ONZ „Chroń, szanuj i naprawiaj” (2011) (Guiding Principles on Business and Human Rights; Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework 2011).

ISO 18788 nie przedstawia celu promowania jednolitego podejścia do wszystkich organizacji we wszystkich sektorach. Oczekuje się, że opracowanie i wdrożenie planów operacji bezpieczeństwa, procedur i praktyk będzie uwzględniało szczególne potrzeby każdej organizacji: jej cele, kontekst, kulturę, strukturę, zasoby, procesy, produkty i usługi.

Struktura normy ISO 18788

Tradycyjnie, jak wszystkie normy ISO wydane w oparciu o strukturę wysokiego poziomu norma ISO 18788 zawiera unifikowaną strukturę – 10 rozdziałów z bazowym tekstem stosowanym we wszystkich normach systemów zarządzania:

 1. Zakres normy
 2. Odniesienia normatywne
 3. Terminy i definicje
 4. Kontekst organizacji
 5. Przywództwo
 6. Planowanie
 7. Wsparcie
 8. Funkcjonowanie
 9. Ocena skuteczności
 10. Doskonalenie

W rozdziale 8 mamy najwięcej wymagań i wytycznych do działań operacyjnych w systemie zarządzania. Zawiera on informacje dot.:

 • planowania i kontroli operacyjnej, w tym wykonywanie funkcji związanych z bezpieczeństwem, poszanowania praw człowieka, zapobiegania niepożądanym lub destrukcyjnym zdarzeniom i zarządzania nimi;
 • ustalanie norm zachowania i kodeksów postępowania etycznego;
 • używania siły;
 • zatrzymania i poszukiwania osób;
 • działania wspierające organy ścigania;
 • zasoby, role, odpowiedzialność i uprawnienia;
 • bezpieczeństwo i higiena pracy;
 • zarządzanie incydentami, w tym ich monitorowanie, raportowanie i przeprowadzenie dochodzenia.

Warto zauważyć, że punkt dotyczący ciągłego doskonalenia systemu zarządzania również został rozbudowany o zarządzanie zmianą i możliwością doskonalenia.

 

 

Autor: Maryna Kuczyńska (2256)

 

Podobne artykuły:

Jak uzyskać certyfikat ciągłości działania ISO 22301? – więcej

Certyfikat zarządzania bezpieczeństwem danych i informacji ISO/IEC 27001. Czy warto? – więcej

RODO – audyt i dokumentacja. – więcej

Dbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków