IKMJ » UWAGA URZĘDNICY! Zmiany w dokumentach elektronicznych! IKMJUWAGA URZĘDNICY! Zmiany w dokumentach elektronicznych! | UWAGA URZĘDNICY! Zmiany w dokumentach elektronicznych! – IKMJ UWAGA URZĘDNICY! Zmiany w dokumentach elektronicznych! – IKMJ

UWAGA URZĘDNICY! Zmiany w dokumentach elektronicznych!

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych

 

11 maja 2014 roku weszło w życie rozporządzenie o zmianie rozporządzenia w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych.

Zmiany w rozporządzeniu to:

  • tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie: „w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych”
  • w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Elektroniczne skrzynki podawcze, których adresy zostały udostępnione w BIP, umożliwiają bezpośrednie doręczanie dokumentów elektronicznych zgodnych ze wzorami, o których mowa w § 19 oraz w art. 16a i art. 16b ustawy, bez potrzeby korzystania z formularzy elektronicznych powiązanych z tymi skrzynkami.”
  • § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Dane elektroniczne powiązane z dokumentem elektronicznym doręczonym podmiotowi publicznemu w sposób zapewniający rozpoznawalność późniejszych zmian dokonanych w tych danych, zwane dalej „poświadczeniem przedłożenia”, oraz potwierdzone i niepotwierdzone poświadczenia doręczeń organ administracji publicznej przechowuje przez
  • co najmniej taki okres, przez jaki jest obowiązany przechowywać pisma, których dotyczą te poświadczenia.”
  • w § 14 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Poświadczenie doręczenia jest udostępniane przez system teleinformatyczny podmiotu publicznego w celu umożliwienia podpisania tego poświadczenia przez adresata dokumentu elektronicznego i zawiera:”
  • § 19 otrzymuje brzmienie: „§ 19. Minister zamieszcza w centralnym repozytorium ogólny wzór elektroniczny przeznaczony do tworzenia pism w postaci elektronicznej wnoszonych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub doręczanych przez podmioty publiczne za poświadczeniem doręczenia, w przypadkach gdy łącznie spełnione są następujące warunki:
  • organ administracji publicznej nie określił wzoru dokumentu elektronicznego umożliwiającego załatwienie danej
  • sprawy;
  • przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie, że jedynym skutecznym sposobem przekazania informacji jest jej doręczenie w postaci papierowej.”;
  • § 28 otrzymuje brzmienie: „§ 28. Umieszczenie wzoru dokumentu elektronicznego w BIP na podstawie art. 19b ust. 3 ustawy polega na umieszczeniu na stronie podmiotowej BIP odwołania (hiperłącza), w formie identyfikatora URI, do wzoru umieszczonego w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium

 

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Link do ustawy:

Link do rozporządzenia:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000590

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków