> IKMJ |Wyroby budowlane – znak CE – Krok po kroku | IKMJ |Wyroby budowlane – znak CE – Krok po kroku | Wyroby budowlane – znak CE – Krok po kroku – IKMJ | Wyroby budowlane – znak CE – Krok po kroku – IKMJ |
wyroby-budowlane-znakowanie-ce

Wyroby budowlane – znak CE – Krok po kroku

 

Jesteś producentem wyrobów?

Nie wiesz jakie kroki podjąć, żeby sprzedawać je zgodnie z prawem czyli ze znakiem CE?

Musisz spełnić wymagania dyrektywy CPD oraz rozporządzenia CPR!

Przedstawiamy ogólny schemat postępowania:

Krok 1: Zastosowanie wyrobu

Określenie wyrobu wraz z jego zastosowaniem.

Krok 2: Czy istnieje norma zharmonizowana?

Identyfikacja normy zharmonizowanej, w której są określone wymagania dla wyrobu wraz z zakresem badań oraz system oceny zgodności.

W przypadku braku normy zharmonizowanej należy się zgłosić do Jednostki Oceny Technicznej w celu weryfikacji, czy dla naszego wyrobu został opracowany Europejski Dokument Oceny (EDO), na podstawie, którego możemy otrzymać Europejską Ocenę Techniczną (EOT). EDO określa nam wymagania bezpieczeństwa, system oceny zgodności i właściwości użytkowe na tej samej zasadzie, co norma zharmonizowana.

Gdy nie ma EDO możemy się starać o krajową Aprobatę Techniczną umożliwiającą nam oznaczenie swoich wyrobów budowlanych znakiem „B”.

Krok 3: Zakładowa Kontrola Produkcji

Wdrożenie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) zgodnie z wytycznymi normy.

System ZKP obliguje producenta do ustanowienia, udokumentowania, wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania w celu zapewnienia, że produkowane przez niego wyroby budowlane są zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznej i deklarowanymi wartościami. Musi on być dostosowany do poziomu wymagań dla wyrobu, specyfiki produkcji, kompetencji personelu oraz stopnia automatyzacji procesów związanych z wyrobem.

Dokumentacja systemu ZKP powinna obejmować:

  • Księgę ZKP lub Plan jakości opisujące system,
  • procedury i instrukcje, które opisują nadzorowanie procesu produkcyjnego (od zakupu surowców lub materiałów do produkcji po magazynowanie i transport do klienta) oraz prowadzenia kontroli i badań,
  • nadzór nad wyposażeniem do produkcji oraz kontroli i badań,
  • prowadzenie oceny zgodności wyrobu z wymaganiami specyfikacji technicznej,
  • postępowanie z wyrobem niezgodnym oraz reklamacjami
  • prowadzenie działań korygujących w celu usunięcia stwierdzonych niezgodności.

Inne elementy systemu ZKP powinny być dokumentowane jedynie w przypadku, gdy jest to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemu.
Jeżeli producent posiada wdrożony system jakości zgodny z wymaganiami ISO 9001 to spełnia wymagania w zakresie systemu ZKP jeżeli są w nim uwzględnione wszystkie wymagania specyfikacji technicznej.

Krok 4: Ocena zgodności

Określenie procedury oceny zgodności.
W wielu normach jest określony więcej niż jeden system oceny zgodności, który jest zależny od właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
Systemów oceny zgodności dla wyrobów budowlanych jest 6 i są to: 1, 1+, 2, 2+, 3 i 4.
Każdy z nich różni się przede wszystkim udziałem jednostki notyfikowanej.

Krok 5: Badanie typu

Na tym etapie należy przeprowadzić badanie wzorcowego, wyprodukowanego zgodnie z wymaganiami normy, wyrobu w celu potwierdzenia zgodności właściwości użytkowych. W zależności od wymaganego systemu oceny zgodności badanie typu może przeprowadzić sam producent lub jednostka notyfikowana. Jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia badań przez producenta w zakładzie można się posiłkować zewnętrznymi laboratoriami.

Krok 6: Deklaracja zgodności

Wystawienie przez producenta Deklaracji właściwości użytkowych.

Krok 7: Tabliczka znamionowa

Oznaczenie wyrobu tabliczką znamionową (etykietą, metką) ze znakiem CE.

Zgodnie z definicją wyrób budowlany:

„oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych”,

obejmuje swym zakresem ogrom produkowanych wyrobów.

Dlatego często największą trudnością jest określenie specyfikacji technicznej zgodnie, z którą należy przeprowadzić procedurę oceny zgodności. Nasi specjaliści służą pomocą w tym zakresie. Mamy także szerokie doświadczenie przy wdrożeniach systemu ZKP.

Zobacz też:

Nadanie znaku CE

Szkolenia-znakowanie CE

Zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą, który doradzi i rozwieje wątpliwości co do kwalifikacji wyrobu po kątem dyrektyw UE.

 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ