Tydzień 16 | Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJ Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJTydzień 16 | Tydzień 16 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ Tydzień 16 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ

Tydzień 16

Od 17.04 do 23.04.2017

Edukacja Narodowa  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 794
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
Edukacja Narodowa  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 818
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub
z dniem 1 września 2018 r. przez osobę prawną lub osobę fizyczną dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum
Gospodarka Morska
i Żegluga Śródlądowej
 Dz.U. 2017
nr 0 poz. 820
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską
Infrastruktura
i Budownictwo
 Dz.U. 2017
nr 0 poz. 810
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Infrastruktura
i Budownictwo
 Dz.U. 2017
nr 0 poz. 811
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności
Nauka i Szkolnictwo Wyższe  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 822
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
Obrona Narodowa  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 795
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych
Obrona Narodowa  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 809
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Rodzina, Praca
i Polityka Społeczna
 Dz.U. 2017
nr 0 poz. 796
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią
Rolnictwo i Rozwój Wsi  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 806
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Rolnictwo i Rozwój Wsi  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 807
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Rolnictwo i Rozwój Wsi  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 812
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Rozwój i Finanse  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 792
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 kwietnia 2017 r.
w sprawie wzoru wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 6 ustawy o grach hazardowych
Rozwój i Finanse  Dz.U. 2017 nr 0 poz. 801 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie kontroli celno-skarbowej wydobycia niektórych kopalin
Rozwój i Finanse  Dz.U. 2017 nr 0 poz. 805 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 kwietnia 2017 r.
w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
Rozwój i Finanse  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 808
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania
z portalu podatkowego
Rozwój i Finanse  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 814
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 kwietnia 2017 r.
w sprawie formy i trybu przekazywania przez organy Straży Granicznej oraz organy Krajowej Administracji Skarbowej informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
Rozwój i Finanse  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 817
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2017
Rozwój i Finanse  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 819
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami
Rozwój i Finanse  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 821
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, poręczenia oraz upoważnienia do wyłącznego dysponowania lokatą, składanych jako zabezpieczenie majątkowe w związku z udzielaniem koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą
Sprawiedliwość  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 803
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
 Dz.U. 2017
nr 0 poz. 799
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
Sprawy Zagraniczne  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 813
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo konsularne
Środowisko  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 793
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Puławy (PLH060055)
Zdrowie  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 798
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
Zdrowie  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 800
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
Zdrowie  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 815
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

 

Pozostałe aktualizacje znajdziesz TUTAJ

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków