Tydzień 17 i 18 | Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJ Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJTydzień 17 i 18 | Tydzień 17 i 18 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ Tydzień 17 i 18 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ

Tydzień 17 i 18

Od 24.04 do 7.05.2017

Cyfryzacja Dz.U. 2017
nr 0 poz. 835
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej
Edukacja Narodowa Dz.U. 2017
nr 0 poz. 860
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
Edukacja Narodowa Dz.U. 2017
nr 0 poz. 875
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
Energia Dz.U. 2017
nr 0 poz. 834
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji
Gospodarka Morska
i Żegluga Śródlądowa
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 829
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich
Gospodarka Morska
i Żegluga Śródlądowa
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 849
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ramowych programów dodatkowych szkoleń dla pracowników sektora gospodarki morskiej
Gospodarka Morska
i Żegluga Śródlądowa
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 867
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej
Infrastruktura
i Budownictwo
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 824
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym
Infrastruktura
i Budownictwo
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 838
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z organami Krajowej Administracji Skarbowej
Infrastruktura
i Budownictwo
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 874
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej
Infrastruktura
i Budownictwo
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 878
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
Kultura i Dziedzictwo Narodowe Dz.U. 2017
nr 0 poz. 857
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych
Nauka i Szkolnictwo Wyższe Dz.U. 2017
nr 0 poz. 873
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”
Obrona Narodowa Dz.U. 2017
nr 0 poz. 843
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości
Rodzina, Praca
i Polityka Społeczna
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 854
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 830
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 840
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 841
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 828
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r.
w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 831
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r.
w sprawie wykazu chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do pełnienia służby przez kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 837
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 845
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kary pieniężnej
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 853
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 855
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 856
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie kapitału wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 863
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie dodatku orzeczniczego na stanowisku radcy skarbowego
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 864
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 866
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji o dopłatach
w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 868
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 871
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń otrzymywanych w ramach programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 879
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie odbierania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszeń naruszeń rozporządzenia 596/2014
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 883
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie rejestru wierzytelności wymienionych w umowie
o subpartycypację
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 825
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 846
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 881
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 832
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 836
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 844
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 848
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zapotrzebowania na szczepionki służące do przeprowadzania szczepień obowiązkowych
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 852
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 858
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 859
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 872
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru świadectwa uzyskania pozwolenia na wykonywanie działalności przywozowej

 

Pozostałe aktualizacje znajdziesz TUTAJ

 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków