Tydzień 19 | Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJ Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJTydzień 19 | Tydzień 19 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ Tydzień 19 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ

Tydzień 19

Od 8.05 do 14.05.2017

Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 885
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r.
w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli
Infrastruktura
i Budownictwo
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 893
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie organizacji instytucji Rzecznika Praw Pasażera Kolei oraz postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich
Infrastruktura
i Budownictwo
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 901
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania
Infrastruktura
i Budownictwo
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 902
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy
Infrastruktura
i Budownictwo
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 908
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów próbnych
i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych
Infrastruktura
i Budownictwo
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 914
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zapalniczek
Infrastruktura
i Budownictwo
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 920
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości
Infrastruktura
i Budownictwo
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 925
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych
Infrastruktura
i Budownictwo
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 934 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei
Kultura i Dziedzictwo Narodowe Dz.U. 2017
nr 0 poz. 928
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
28 kwietnia 2017 r. w sprawie Listy Skarbów Dziedzictwa
Obrona Narodowa Dz.U. 2017
nr 0 poz. 895
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie ubioru mundurowego członka Korpusu Weteranów Walk
o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 892
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 911
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 929
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań
w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” oraz poddziałania „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 889
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 kwietnia 2017 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Krajową Administrację Skarbową czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 903
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie sposobu oznakowania jednostek pływających Krajowej Administracji Skarbowej
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 909
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 910
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 916
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie wzorów pieczęci, zamknięć urzędowych, stempli i innych znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 921
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 926
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 maja 2017 r.
w sprawie wzoru imiennego upoważnienia dla funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do uzyskania dostępu do informacji oraz zakresu, warunków i trybu ich przekazywania
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 933
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 937
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 938
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 939
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
z innymi podmiotami przy wykonywaniu zadań
Sprawiedliwość Dz.U. 2017
nr 0 poz. 917
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 899
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
13 kwietnia 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej „Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Warmińskiej”
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 913
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Glinojecka w województwie mazowieckim
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 919
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 924
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 932
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r.
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 935
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 936
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu nagród za szczególne osiągnięcia
w Służbie Celnej
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 940
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
8 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 941
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
8 maja 2017 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 942
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
8 maja 2017 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o uznanie za repatrianta oraz wymogów dotyczących dokumentów dołączanych do wniosku
Środowisko Dz.U. 2017
nr 0 poz. 898
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
Środowisko Dz.U. 2017
nr 0 poz. 915
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wrzosowisko w Orzechowie (PLH060098)
Środowisko Dz.U. 2017
nr 0 poz. 918
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Świeciechów (PLH060082)
Środowisko Dz.U. 2017
nr 0 poz. 930
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Horodyszcze (PLH060101)
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 923
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

 

Poprzednie aktualizacje znajdziesz TUTAJ

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków