Tydzień 20 | Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJ Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJTydzień 20 | Tydzień 20 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ Tydzień 20 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ

Tydzień 20

Od 15.05 do 21.05.2017

Edukacja Narodowa Dz.U. 2017
nr 0 poz. 949
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw
Energia Dz.U. 2017
nr 0 poz. 945
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych
Infrastruktura
i Budownictwo
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 954
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej
Infrastruktura
i Budownictwo
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 990
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra
Kultura i Dziedzictwo Narodowe Dz.U. 2017
nr 0 poz. 961
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw
Obrona Narodowa Dz.U. 2017
nr 0 poz. 944
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej
Obrona Narodowa Dz.U. 2017
nr 0 poz. 955
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie wykonywania kar i środków dyscyplinarnych
Rodzina, Praca
i Polityka Społeczna
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 953
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni
Rodzina, Praca
i Polityka Społeczna
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 962 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 964
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać pochodzące z niektórych państw trzecich owoce cytrusowe, w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 968
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w 2017 r.
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 983
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 948
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie danych i informacji przekazywanych przez podmioty prowadzące depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi oraz system rozrachunku
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 950
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 951
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 960
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie wykazu dokumentów dołączanych przez bank do wniosku
o wydanie zezwolenia na powierzenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywania pośrednictwa w zakresie niektórych czynności
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 965
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń związanych
z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 967
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania funkcjonariusza celnego na stopień służbowy
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 969
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r.
w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 977
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 982
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 984
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 kwietnia 2017 r.
w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej z tytułu podróży służbowych odbywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 989
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych
Sprawiedliwość Dz.U. 2017
nr 0 poz. 947
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej
Sprawiedliwość Dz.U. 2017 nr 0 poz. 952 Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Sprawiedliwość Dz.U. 2017
nr 0 poz. 966
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 943
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
8 maja 2017 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej z tytułu remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 956
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
8 maja 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 973
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o ustanowieniu Krzyża Zachodniego
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 976
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 987
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
4 maja 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu „Akademia Świętego Mikołaja”
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 988
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
8 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb
Środowisko Dz.U. 2017
nr 0 poz. 975
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy w Dolinie Odry (PLH020017)
Środowisko Dz.U. 2017
nr 0 poz. 981
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rogalińska Dolina Warty (PLH300012)
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 946
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 971
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 979
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

 

Poprzednie aktualizacje znajdziesz TUTAJ

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków