Tydzień 22 | Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJ Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJTydzień 22 | Tydzień 22 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ Tydzień 22 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ

Tydzień 22

Od 29.05 do 4.06.2017

Edukacja Narodowa Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1042
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych
w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących
Energia Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1034
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń
w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu
Energia Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1038
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat za przeprowadzenie egzaminu, wydanie certyfikatu, przedłużenie jego ważności oraz udzielanie akredytacji
Energia Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1043
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności
Energia Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1052
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego
Infrastruktura
i Budownictwo
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1062
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
Infrastruktura
i Budownictwo
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1066
Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2018 r.
Infrastruktura
i Budownictwo
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1076
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa
Obrona Narodowa Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1075
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym
Rodzina, Praca
i Polityka Społeczna
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1027
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Rodzina, Praca
i Polityka Społeczna
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1044
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy
Rodzina, Praca
i Polityka Społeczna
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1064
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
25 maja 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących działalności agencji zatrudnienia
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1029
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1031
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1036
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych
w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1041
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1046
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA)
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1048
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2017 r.
w sprawie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1053
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1030
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki,
o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1033
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie ubezpieczenia przewoźnika kolejowego
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1045
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie krajowego zezwolenia generalnego
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1047
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie dokumentów mających znaczenie dla kontroli celno-skarbowej
w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego, innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów oraz przepisów z zakresu refundacji wywozowych, a także osób obowiązanych do przechowywania tych dokumentów
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1060
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie funkcjonowania systemu płatności
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1067
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1068
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1071
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1080 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji
Sport i Turystyka Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1051
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie
Sprawiedliwość Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1069
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy
Sprawiedliwość Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1081
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1035
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r.
w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Dobrcz
w województwie kujawsko-pomorskim
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1039
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
15 maja 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ruchowi Apostolstwa Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej
Środowisko Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1072
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska w Lasach Stepnickich (PLH320033)
Środowisko Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1074 Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody
Środowisko Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1077
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sieraków (PLH300013)
Środowisko Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1079
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Rzecińskie (PLH300019)
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1032
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1058
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1061
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

 

Poprzednie aktualizacje znajdziesz TUTAJ

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków