Tydzień 26 | Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJ Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJTydzień 26 | Tydzień 26 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ Tydzień 26 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ

Tydzień 26

Od 26.06 do 2.07.2017

Cyfryzacja Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1234
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów
Cyfryzacja Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1235
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców
Edukacja Narodowa Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1239
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa
Energia Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1294
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej
Infrastruktura
i Budownictwo
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1309
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 czerwca
2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR
Kultura i Dziedzictwo Narodowe Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1236
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie pozwolenia na stały wywóz za granicę dobra kultury niebędącego zabytkiem
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1237
Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1238
Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1245
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1246
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1247
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1248 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1249
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1250
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1251
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1252
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1253
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej (PLH300002)
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1256
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1264
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1265
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1266
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie szkoleń kontrolerów antydopingowych Polskiej Agencji Antydopingowej
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1268
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1270
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1271
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1272
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1273
Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1274
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1275
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1276 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1279 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1280
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1281
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osiągniętych w ramach wsparcia udzielanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1282
Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1285
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1286
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1233
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1240
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1287
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1296
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1297
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1301
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1304
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1305
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1308
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Sprawiedliwość Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1288
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1241
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
6 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1290
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia w województwie śląskim związku metropolitalnego pod nazwą „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia”
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1291
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1298
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1299
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1302
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie określenia wzoru formularza oświadczenia majątkowego członka zarządu związku metropolitalnego, skarbnika związku metropolitalnego i sekretarza związku metropolitalnego
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1306
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
29 czerwca 2017 r. w sprawie legitymacji wydawanych pracownikom wewnętrznej służby ochrony
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1307
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
29 czerwca 2017 r. w sprawie legitymacji pracowników ochrony
Środowisko Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1303
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie informacji o opłatach i dofinansowaniu, związanych ze zbieraniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz wpływach zgromadzonych zgodnie
z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1224
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1225
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1242
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1244
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1292
Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
z realizacją programu „Za życiem”
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1293
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1300
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Poprzednie aktualizacje znajdziesz TUTAJ

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków