Tydzień 27 | Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJ Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJTydzień 27 | Tydzień 27 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ Tydzień 27 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ

Tydzień 27

Od 3.07 do 9.07.2017

Edukacja Narodowa Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1322
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
Infrastruktura
i Budownictwo
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1324
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców
Infrastruktura
i Budownictwo
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1325
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego
Infrastruktura
i Budownictwo
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1352
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych
Obrona Narodowa Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1334
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby osób, które mogą być powołane do czynnej służby wojskowej w 2017 r.
Obrona Narodowa Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1345
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2017 r.
w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego, orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz orzekania o uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1331
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1333
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1351
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1315
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanego przez organy podatkowe
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1320
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1328
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1329
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1340
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1310
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Słupno
w województwie mazowieckim
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1317
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1319
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1321
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej
i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1335
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1336
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1337
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1338
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru łańcucha z wizerunkiem orła i sposobu jego noszenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1339
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Zgromadzeniu Sióstr Błogosławionej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego z siedzibą w Krakowie
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1344
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Środowisko Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1326
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Poleska Dolina Bugu (PLH060032)
Środowisko Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1330
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1312
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych fizjoterapeutów oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów dyscyplinarnych
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1346
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1349
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

Poprzednie aktualizacje znajdziesz TUTAJ

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków