Tydzień 28 | Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJ Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJTydzień 28 | Tydzień 28 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ Tydzień 28 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ

Tydzień 28

Od 10.07 do 16.07.2017

Edukacja Narodowa Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1399
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej
Gospodarka Morska
i Żegluga Śródlądowa
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1361
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego
Infrastruktura
i Budownictwo
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1381
Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
Infrastruktura
i Budownictwo
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1387
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw
Kultura i Dziedzictwo Narodowe Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1384
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości i rozliczania dotacji celowej na wyposażenie w zabezpieczenia techniczne pomieszczenia, w którym będzie przechowywany zabytek wpisany na Listę Skarbów Dziedzictwa
Obrona Narodowa Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1395
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej
Rodzina, Praca i Polityka Społeczna Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1379
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1366
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu międzynarodowych organów kontroli i nadzoru uprawnionych do wystawiania dokumentów potwierdzających przywóz towarów rolno-spożywczych do krajów trzecich
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1378
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015–2018
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1388
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji związanej ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1390
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1391
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1360
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie identyfikatorów i numerów rozliczeniowych nadawanych niektórym dostawcom usług płatniczych oraz unikatowych identyfikatorów nadawanych rachunkom płatniczym prowadzonym przez tych dostawców
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1375
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1396
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celno-Skarbowej
Sprawiedliwość Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1356
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej
Sprawiedliwość Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1367
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2017 r. w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym
Sprawiedliwość Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1370
Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Sprawiedliwość Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1385
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1354
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Nowogrodu w województwie podlaskim
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1386
Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1389
Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Środowisko Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1359
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krynica (PLH120039)
Środowisko Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1362
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grabinka (PLH140044)
Środowisko Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1363
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rogoźnica (PLH140036)
Środowisko Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1365
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gołe Łąki (PLH140027)
Środowisko Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1374
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących wyodrębnienia podinstalacji w ramach instalacji, zakresu i sposobu gromadzenia danych do określania początkowej zainstalowanej zdolności produkcyjnej i zainstalowanej zdolności produkcyjnej w instalacji i podinstalacji, sposobu określania historycznego poziomu działalności oraz poziomów działalności i sposobu obliczania wstępnej rocznej liczby uprawnień do emisji
Środowisko Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1397
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1364
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

Poprzednie aktualizacje znajdziesz TUTAJ

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków