Tydzień 29 | Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJ Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJTydzień 29 | Tydzień 29 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ Tydzień 29 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ

Tydzień 29

Od 17.07 do 23.07.2017

Edukacja Narodowa Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1401
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”
Energia Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1425
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej
Energia Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1424
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu rocznego dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej
Infrastruktura
i Budownictwo
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1400
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym
Nauka i Szkolnictwo Wyższe Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1420
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie połączenia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1408
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1426
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1423
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych czynności związanych z wymianą informacji podatkowych z innymi państwami
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1421
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1413
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1409
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1403
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika kredytu hipotecznego
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1422
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Archidiecezjalnemu Chórowi Chłopięco-Męskiemu „Pueri Cantores Lublinenses”
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1415
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1406
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Krakowskiej
Środowisko Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1417
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Obuwik w Uroczysku Świdów (PLH060106)
Środowisko Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1416
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków
Środowisko Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1402
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnej Pilicy (PLH140016)
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1412
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wzoru oraz formatu wniosku o wydanie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1404
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Poprzednie aktualizacje znajdziesz TUTAJ

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków