IKMJ |Nowa norma ISO 17025 Wyposażenie | | IKMJ | IKMJ |Nowa norma ISO 17025 Wyposażenie | Nowa norma ISO 17025 Wyposażenie – IKMJ | Nowa norma ISO 17025 Wyposażenie – IKMJ |
Nowa norma ISO/IEC 17025

Nowa norma ISO 17025 Wyposażenie

Poprzednią część cyklu znajdziesz  TUTAJ

Nowelizacja normy ISO 17025 (cz.V)

 Projekt nowelizacji normy ISO 17025 w punkcie 6.2 przedstawia wymagania w ramach nadzoru nad wyposażeniem.

Nadzór nad wyposażeniem

W generalnym podejściu nie uległy one zmianie w stosunku do aktualnie obowiązującej normy. Nie zmienione pozostają wymagania dotyczące  nadzorowania wyposażenia niezgodnego, weryfikacji przed włączeniem do eksploatacji, zabezpieczenia przed adjustacjami oraz okresowych sprawdzeń w celu utrzymania statusu zaufania do wzorcowania.

Pozostałe punkty zostały delikatnie zmodyfikowane i przedstawiają wymagania bardziej czytelnie. Znajdziemy tu też wymagania dotyczące materiałów odniesienia, które w aktualnie obowiązującym dokumencie są opisane w punkcie dotyczącym spójności pomiarowej.

Podobnie jak w obowiązującej normie, laboratorium musi posiadać dostęp do niezbędnego wyposażenia i może korzystać z wyposażenia nie będącego pod jego stałym nadzorem. Zgodnie ze wskazaniami projektu nowelizacji pod pojęciem „wyposażenie” należy rozumieć nie tylko urządzenia, ale również niezbędne oprogramowanie, materiały odniesienia, standardy pomiarowe, odczynniki i materiały pomocnicze oraz wyposażenie pomocnicze. Projekt wskazuje na konieczność posiadania udokumentowanego procesu dotyczącego postępowania, transportu i przechowywania wyposażenia w celu zapewnienia jego właściwego funkcjonowania, czyli tego co wedle aktualnie obowiązującej normy ma być opisane w procedurze. W dokumencie wyraźnie zaznaczono, że podczas ustalania procesu nadzoru, szczególną uwagę należy poświęcić materiałom odniesienia.
W bardzo przejrzysty sposób projekt normy ISO 17025 wskazuje na konieczność zidentyfikowania wyposażenia do badań zapewniającego niezbędną dokładność.  Wyposażenie musi być zgodne ze specyfikacjami odpowiednimi względem prowadzonej przez laboratorium działalności. Dla tak zidentyfikowanego wyposażenia konieczne jest opracowanie programu wzorcowania, w celu zapewnienia spójności pomiarowej dla wyników pomiarów.

Zobacz podobne  Norma ISO 17025:2017 vs. ISO 17025:2005

Dla ułatwienia identyfikacji, projekt nowelizacji podaje jakie typy urządzeń mogą wpływać na dokładność pomiaru i są to:

  • urządzenia wykorzystywane bezpośrednio do pomiaru menzurandu
  • urządzenia stosowane w celu wprowadzenia poprawki do wyniku menzurandu
  • urządzenia wykorzystywane do pozyskania wyników pomiarów na podstawie których wyliczany jest wynik końcowy pomiaru.

Projekt nowelizacji ISO 17025 wprowadza delikatne zmiany w zakresie oznaczania wyposażenia. Tak jak obecnie konieczne jest wskazanie statusu wzorcowania, jednak nie ma konieczności podania daty lub kryterium kolejnego wzorcowania. Status wzorcowania oczywiście musi pozostać czytelny dla użytkownika urządzenia.

Względem utrzymywania zapisów dotyczących wyposażenia poza drobnymi zmianami w opisie wymagań, jedynym nowym aspektem jest konieczność prowadzenia zapisów dotyczących materiałów odniesienia.

Zobacz podobne  Aktualności w PCA: 2018

Prawie na końcu wymagań dotyczących wyposażenia, pojawia się zmiana, która powinna ucieszyć każdego. Jest nadzieja, że w końcu hasło „kopia tablic poprawek”, nie będzie budziło powszechnej konsternacji. Projekt normy jasno wskazuje na konieczność posiadania procedury, która zapewni aktualizację i stosowanie poprawek oraz wartości referencyjnych wszędzie tam, gdzie jest to odpowiednie w celu zapewnienia spełnienia określonych wymagań. Założenie dotyczy wzorcowań i materiałów odniesienia, gdzie określane są wartości referencyjne lub poprawki.

Ostatni punkt projektu ISO 17025 w rozdziale wyposażenia dotyczy materiałów referencyjnych. Projekt nowelizacji ISO 17025 wskazuje na konieczność wyboru i stosowania materiałów odpowiednich ze względu na specyfikę procesów pomiarowych realizowanych w laboratorium. Podane zostały też wymagania dotyczące materiałów odniesienia, w tym wskazanie na konieczność stosowania w systemie wyłącznie określenia „materiał odniesienia” lub „certyfikowany materiał odniesienia”, bez względu na nazwę własną stosowanego materiału. Korzystając z materiałów od producentów spełniających wymagania ISO 17034, laboratorium może mieć pewność, że materiały posiadają określoną charakterystykę techniczną. Materiały odniesienia mogą mieć szereg zastosowań względem procesu pomiarowego. W projekcie ISO 17025 przywołany został przewodnik ISO Guide 33 jako dokument, zawierający wskazówki ,co do wyboru i stosowania właściwych materiałów odniesienia oraz doboru producentów spełniających wymagania normy ISO 17043.

Zobacz podobne  Norma ISO 17025:2017 vs. ISO 17025:2005

 

 

Kolejna części cyklu artykułów znajduje się – TUTAJ.

 

 .

Autor: Bogumiła Mazur-Miłek

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków