Dlaczego trzeba uważać na tanie certyfikaty ISO?

Spotykamy się z praktyką gdzie firma doradcza oferuje klientowi wdrożenie ISO, np. wdrożenie ISO 9001 i certyfikat ISO 9001 wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą w jednym, na zasadzie tanie wdrożenie i i tania certyfikacja.

Zadano nam pytanie:

“Czy firma, która skorzysta z takiej okazji na tanie ISO może nieświadomie wpakować  się w kłopoty?”

Otóż tak.

Dlaczego tanie ISO może okazać się jednym z najdroższych?

Znakomita większość firm pozyskuje certyfikaty ISO na potrzeby postępowania przetargowego w ramach przetargów organizowanych w ramach Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. To oznacza że wszystkie dokumenty potwierdzające stan faktyczny oraz oświadczenia potwierdzających stan faktyczny muszą być zgodne z prawdą i legalnie pozyskane. W innym przypadku, tzn. gdy dokumenty są nielegalnie pozyskane lub nie potwierdzając stanu zgodnego z prawdą, mamy do czynienia z poświadczeniem nieprawdy, nawet jeżeli to poświadczenie jest nieświadome.

Zobacz jak uzyskać wiarygodny
certyfikat ISO
bez ryzyka!

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny: 271) § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Musisz też pamiętać, że akredytowana jednostka certyfikująca wydająca certyfikat ISO działa w ramach akredytacji udzielonej przez jednostkę akredytującą (w Polsce jest to Polskie Centrum Akredytacji – PCA), potwierdzającej zgodność działania jednostki certyfikującej z normą PN-EN ISO/IEC 17021-1. Obliguje to jednostkę certyfikująca do bezwzględnego przestrzegania wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17021-1 oraz Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Norma PN-EN ISO/IEC 17021-1 nakazuje jednostce certyfikującej bezwzględne zachowanie bezstronności, co jest stawiane jako wymaganie w punktach normy: 4.2 i 5.2, gdzie przedstawione są wymagania oraz katalog zachowań naruszających bezstronność.

Szkolenia dla Audytorów wewnętrznych
i Pełnomocników ISO

Zgodnie z w/w wymaganiami akredytowana jednostka certyfikująca ma działać w oderwaniu od firm doradczych i bez jakiegokolwiek porozumienia z nimi, w celu uniknięcia zachowania bezstronności. Takie są wymagania prawa.

Gdy firma posiadająca certyfikat ISO, dobry, bo tani – pozyskany w sposób opisany na początku, startuje w przetargu, nieświadomie może wpakować się w bardzo duże kłopoty.

Ile kosztuje wdrożenie i certyfikat ISO 9001?

Poznaj szacunkowy koszt wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001

Jeżeli w trakcie postępowania przetargowego (konkursowego) konkurent lub osoba fizyczna (np. niezadowolony pracownik) powiadomi o sposobie pozyskania certyfikatu ISO Zamawiającego, ma on prawo do odrzucenia certyfikatu ISO oferenta, ze względu na naruszenie zasad bezstronności przy jego wydaniu opisanych powyżej. Ma prawo zawiadomić o tym fakcie jednostkę akredytującą, która jest zobligowana z litery prawa do wszczęcia postępowania sprawdzającego. Jako, że przedłożone dokumenty (certyfikaty ISO i oświadczenia ich dotyczące) są niezgodne ze stanem faktycznym, ma prawo do zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 271 KK.

W najlepszym przypadku oferta firmy zostanie wyeliminowana z postępowania przetargowego.

Gorzej sytuacja będzie wyglądać, gdy firma wygrała postępowanie przetargowe i rozpoczęła realizację kontraktu w oparciu o taki certyfikat ISO. Zamawiający, w przypadku gdy podejmie informacje o fakcie nielegalnego pozyskania certyfikatu ISO przez Wykonawcę, jest zobligowany do unieważnienia postępowania przetargowego i rozwiązania umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy (brak spełnienia wymagań formalnych po stronie wykonawcy) oraz obciążyć go karami umownymi z tytułu rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. Dodatkowo, w takim przypadku jest zobligowany do powiadomienia Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, gdyż musi uzasadnić rozwiązanie umowy.

Wykonawca kończy więc z:

  • anulowanym kontraktem w trakcie jego realizacji,
  • karami umownymi,
  • jako świadek w sprawie karnej (w wersji optymistycznej).

Czy ten scenariusz jest prawdopodobny?

  • Konkurencja na rynku pomiędzy firmami jest bardzo duża, co za tym idzie każda sposobność do wyeliminowania konkurenta jest dobra, a jeżeli konkurent nie przestrzega prawa (nawet nieświadomie) to tym lepiej dla jego konkurencji,
  • niezadowolony pracownik lub były pracownik
  • firma doradcza, która składa oferty na dobry, bo tani certyfikat ISO nie tylko Wam, ale też Waszej konkurenci sama ją informuje (chwaląc się, bo musi się uwiarygodnić) w liście referencyjnej i podczas rozmów handlowych,

Co za tym idzie szansa, że Wasza konkurencja wie, jest bardzo duża.

Pamiętajcie, to co tanie, może okazać się bardzo drogie!

Scroll to Top