CMJ – akredytacja szpitali i placówek medycznych

system zarządzania jakością w służbie zdrowia

Program akredytacji w służbie zdrowia

Program akredytacji szpitali funkcjonuje w Polsce od 1998 roku.  System został opracowany i wprowadzony przez Ośrodek Akredytacji i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) w Krakowie na podstawie wzorów czołowych instytucji akredytujących na świecie. Zestaw standardów dla polskich  podmiotów leczniczych  został utworzony przez środowisko przedstawicieli medycznych przy pomocy ekspertów zagranicznych z USAID (Amerykańska Agencja ds. Rozwoju Międzynarodowego) i JCAHO (Wspólna Komisja ds. Akredytacji Organizacji Ochrony Zdrowia).

Procedura  akredytacyjna (CMJ):

Współczesne oczekiwania wobec ochrony zdrowia dotyczą w duże mierze odpowiedzialności za opiekę szpitalną i jej skutki. Istnieją dwie możliwe oceny usług zdrowotnych; ocena zewnętrzna i wewnętrzna.

Akredytacja jest dobrowolnym i usystematyzowanym procesem zewnętrznej oceny jednostki opieki zdrowotnej, prowadzonej przez niezależnych wizytatorów, w oparciu o dostępne i opublikowane standardy (wymogi).

Zestaw standardów akredytacyjnych  dla szpitali  wprowadzony został 15 lipca 2009 roku, zawiera 221 standardów podzielonych na 15 działów. Standardy ukierunkowane są na poprawę jakości i bezpieczeństwa opieki wszechstronnie obejmują funkcjonowanie szpitala.

Szpital dobrowolnie podaje się procesowi akredytacji.

Przygotowanie do wizyty zewnętrznych wizytatorów to:

 • przygotowanie do przeglądu – proces od 8-12 miesięcy
  • zapoznanie się w Programem Akredytacji Szpitali,
  • przeprowadzenie wstępnego auditu spełniania zapisów standardów akredytacyjnych;
  • szkolenie członków ds. jakości oraz osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie i nadzorowanie procesu akredytacji;
  • dostosowanie praktyki do wymogów standardów akredytacyjnych (opracowanie Standardowych Procedur Operacyjnych, wprowadzenie zmian postępowania zgodnie z wymogami, dostosowanie praktyki do obowiązujących Standardów);
  • przeprowadzenie samooceny spełnienia standardów;
  • zgłoszenie gotowości  podmiotu medycznego do wizytacji wizytatorów z CMJ;
 • wizytacja   w szpitalu  od  2 do 3 dni
  • sporządzenie raportu przez auditorów z CMJ z przeglądu wraz z proponowaną oceną akredytacyjną,
 • decyzja akredytacyjna od 2 do 4 miesięcy    
  • przesłanie do szpitala raportu do 14 dni od daty zakończenia wizyty (akceptacja raportu przez szpital lub możliwość wniesienia zastrzeżeń do 14 dni od otrzymania raportu);
  • przedstawienie dokumentacji z wizyty wraz z raportem Radzie Akredytacyjnej;
  • uchwała Rady Akredytacyjnej;
  • Decyzja Ministra Zdrowia;
  • wydanie certyfikatu akredytacyjnego – czas trwania ważności certyfikatu 3 lata ( 6 miesięcy przed upływem terminu ważności certyfikatu szpital potwierdza pisemnie wolę poddania się ponownemu przeglądowi, składając wniosek do Ośrodka Akredytacyjnego)

Korzyści wynikające z akredytacji

Akredytacja  nakierowana jest na pacjentów, jakość i bezpieczeństwo opieki, jak również usprawnienie funkcjonowania szpitala.

Pożądane zjawiska wynikające z akredytacji obejmują m.in:

 • zwiększenie poziomu jakości świadczonej usługi ,
 • zwiększenie  bezpieczeństwa pracowników,
 • zadowolenie i satysfakcję pacjentów-tworzenie bliskich relacji z pacjentem,
 • ujednolicenie zasad sprawowania opieki nad pacjentem w oparciu i naukowe podstawy,
 • monitorowanie funkcjonowania i własnej działalności,
 • poznanie oczekiwań pracowników,
 • sprzyjanie konkurencyjności szpitala.

Bezpłatna wycena kosztów

 

Koszt akredytacji

Opłaty za przeprowadzenie procedury oceniającej określa art 4 ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia (DZ.U 09.52.418) dokładne określenie kosztów przeglądów i  przyznania akredytacji określa rozporządzenie wykonawcze do ustawy o akredytacji (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 w sprawie procedury oceniającej spełnienie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie)

Oprócz kosztów określonych ustawą pozostają koszty wdrożenia standardów akredytacyjnych.

Masz pytania?
Zadzwoń! +48 501 331 558

 
 
 
 

Scroll to Top