Akredytacja jednostek certyfikujących

 
akredytowane jednostki certyfikujące ISO

 

Co to jest norma ISO/IEC 17065?

Standard ISO/IEC 17065 Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi zawiera wymagania dotyczące kompetencji, spójnego działania oraz bezstronności jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi. Jednostki certyfikujące działające zgodnie z ISO 17065 oferowały wszystkie rodzaje certyfikacji wyrobów, procesów czy usług. Certyfikacja wyrobów, procesów i usług jest działalnością polegającą na ocenie zgodności przez stronę trzecią.

Co to jest ISO/IEC 17024?

ISO/IEC 17024 Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby dotyczy zasad i wymagań dla jednostek certyfikujących osób. Zawiera specyficzne wymagania łącznie z opracowywaniem i utrzymywaniem programu certyfikacji personelu.

Co to jest ISO/IEC 17021-1?

Standard ISO/IEC 17021-1 Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek prowadzących audyty i certyfikację systemów zarządzania – Część 1: Wymagania zawiera zasady i wymagania dotyczące kompetencji, spójności i bezstronności jednostek prowadzących audyty i certyfikację wszystkich rodzajów systemów zarządzania. Jednostki certyfikujące, działające zgodnie z niniejszą częścią ISO/IEC 17021, nie muszą oferować certyfikacji wszystkich rodzajów systemów zarządzania.

Kto powinien wdrożyć system zarządzania jakością w jednostce certyfikującej?

Jeżeli chcesz prowadzić uznawaną międzynarodowo jednostkę certyfikującą, MUSISZ uzyskać akredytację dla:

 • jednostek certyfikujących produkty regionalne i tradycyjne – ISO/IEC 17065
 • jednostek certyfikujących rzeczoznawców samochodowych – ISO/IEC 17024
 • jednostek certyfikujących w zakresie rolnictwa ekologicznego – ISO/IEC 17065
 • jednostek badających i opiniujących sprawozdania przedsiębiorstw energetycznych występujących o uzyskanie świadectw pochodzenia z kogeneracji – ISO/IEC 17065
 • jednostek certyfikujących gospodarkę leśną i łańcuch dostaw w systemie PEFC – ISO/IEC 17021 – w przypadku certyfikacji gospodarki leśnej, ISO/IEC 17065 – w przypadku certyfikacji łańcucha dostaw
 • jednostek certyfikujących w zakresie systemu QMP – ISO/IEC 17065
 • jednostek certyfikujących w zakresie systemu QAFP – ISO/IEC 17065
 • jednostek certyfikujących wydających opinie w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych – ISO/IEC 17065
 • jednostek organizacyjnych ubiegających się o zgodę Prezesa UTK na wykonywanie ocen zgodności w obszarze kolei – ISO/IEC 17065
 • jednostek oceniających zgodność w ramach krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych – ISO/IEC 17065
 • jednostek certyfikujących osoby – ISO/IEC 17024
 • jednostek certyfikujących systemy zarządzania – ISO/IEC 17021-1
 • jednostek certyfikujących wyroby – ISO/IEC 17065

Dzięki Akredytacji ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17021 Twoja jednostka certyfikująca uzyska międzynarodową wiarygodność!

Akredytacja, czyli zdobycie globalnego certyfikatu rzetelności podejmowanych certyfikacji jest kwestią prestiżową dla każdej jednostki certyfikującej.

Jednostka certyfikująca wdrażająca system oparty na normie ISO/IEC 17065 lub ISO/IEC 17024 lub ISO/IEC 17021 wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów. Normy ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17021 są przeznaczone do stosowania przez jednostki certyfikujące, które poprzez wdrożenie systemu zarządzania potwierdzają kompetencje certyfikowanych ludzi, towarów, usług, lub systemów.
Spełnienie tych wymagań umożliwia uzyskanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacyjnego.

Jak uzyskać akredytację ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17021?

Zobacz też:
Szkolenia:
Akredytacja Jednostek
Certyfikujących

Nic prostszego! Należy wdrożyć System Zarządzania Jakością w Jednostce Inspekcyjnej oraz poddać się audytowi akredytującemu!
Nasz Instytut udziela  gwarancji na pozytywne przejście audytu akredytującego. Ze względu na specyficzny język normy możemy też dodatkowo asystować podczas akredytacji.

Ile kosztuje akredytacja jednostki certyfikującej ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17021?

Bezpłatna wycena kosztów

Wdrożenie systemu zarządzania jakością w jednostce certyfikującej, spełniającego wymagania norm ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17021, co ważne dostosowanego do jednostki certyfikującej, buduje fundament, na którym można bezpiecznie rozwijać jednostkę certyfikującą.
Do całości kosztów uzyskania akredytacji należy zaliczyć: koszt wdrożenia SZJ w jednostce certyfikującej, badanie biegłości (tam gdzie ma to zastosowanie), nakłady związane z zapewnieniem ciągłości metrologicznej oraz koszty audytu akredytującego. Koszty akredytacji jednostki certyfikującej wg ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17021 zwykle oscylują wokół kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Korzyści z akredytacji jednostki certyfikującej wg ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17021:

 • PRESTIŻ – certyfikaty, sprawozdania z badań i raporty z kontroli wydawane przez akredytowane w PCA jednostki certyfikujące, inspekcyjne i laboratoria są uznawane globalnie (IAF MRA i ILAC MRA),
 • ZAUFANIE KLIENTA – akredytacja jest obiektywnym dowodem na to, że jednostka certyfikujące działają zgodnie z najlepszą praktyką jak również jest istotnym argumentem przy wyborze dostawców na rynku krajowym i międzynarodowym,
 • WIARYGODNE I PRECYZYJNE WYNIKI OCEN ANALIZ I BADAŃ – dzięki akredytacji możliwe są wiarygodne i precyzyjne wyniki ocen, analiz oraz badań,
 • UDZIAŁ BADAŃ W DECYZJACH – akredytowane podmioty dostarczają wiarygodnych informacji, na podstawie, których mogą być podjęte decyzje,
 • WZMOCNIENIE POZYCJI RYNKU – akredytacja może posłużyć, jako środek umożliwiający dostęp do rynków eksportowych w Europie, USA, Kanadzie, Japonii i innych krajach świata – w myśl zasady „badany lub certyfikowany raz – wszędzie akceptowany”,
 • LEPSZA ORGANIZACJA PRACY – akredytacja zapewnia precyzyjne pomiary i badania przeprowadzane zgodnie z najlepszą praktyką, ogranicza liczbę wyrobów wadliwych, obniża koszty kontroli i produkcji oraz umożliwia wdrażanie innowacyjnych rozwiązań,
 • Dostosowanie do prawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej,
 • Zwiększenie dostępności środków pomocowych z UE (dotacje, kredyty).

 

 

Scroll to Top