Gwarancja

– Wyciąg z OWH IKMJ na świadczenie usług doradczych:

Gwarancja na pozytywną certyfikację

Zleceniobiorca (IKMJ) udziela Zleceniodawcy (Klientowi) Gwarancji na System (..), która obejmuje pozytywne przejście procesu certyfikacji Systemu, we wskazanej przez Zleceniodawcę (Klienta) jednostce certyfikującej i/lub akredytującej. Warunkiem udzielenia gwarancji przez Zleceniobiorcę jest:

a) Określenia zakresu certyfikacji i/lub akredytacji Systemu najpóźniej w dniu podpisania niniejszych OWH.
b) Wskazanie jednostki certyfikującej najpóźniej na miesiąc przed zakończeniem prac przewidzianych niniejszymi OWH.
c) Zastosowanie się przez Zleceniodawcę do pisemnych zaleceń zawartych w raporcie z auditu.
d) Terminowa spłata należności według harmonogramu – suma zaległości ze wszystkich faktur nie większa niż 18 dni roboczych. (..)

Gwarancja efektywności narzędzi i instrumentów

IKMJ gwarantuje, że opracowane i przekazane na rzecz Zleceniodawcy (Klienta) narzędzia, stanowiące element systemu mają następujące cechy:

a) funkcjonują zgodnie z założeniem
b) są ergonomicznie dostosowane do użytkownika po stronie zamawiającego
c) nie zawierają błędów, powodujących generowanie wyników niezgodnych ze stanem faktycznym. (…..)

Gwarancja optymalizacji systemu

Zleceniobiorca (IKMJ) gwarantuje dokonania optymalizacji wdrażanego u Zleceniodawcy (Klienta) systemu.

W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie dokona optymalizacji systemu, zobowiązuje się do nieodpłatnego prowadzenia prac konsultacyjnych do momentu dokonania optymalizacji systemu. (…..)

Scroll to Top