Wymagania prawne w zakresie cyberbezpieczeństwa:

W ramach coraz bardziej zglobalizowanego i cyfrowego świata Unia Europejska (UE) uznaje cyberbezpieczeństwo za priorytetową kwestię. W związku z tym, wprowadziła szereg wymogów prawnych, mających na celu zapewnienie ochrony danych osobowych, infrastruktury cyfrowej oraz zapobieganie cyberatakom.

Kluczowe akty prawne obejmują regulacje UE, takie jak:

Dyrektywa CER (Dyrektywa w sprawie odporności podmiotów krytycznych)

Weszła w życie w 2022 roku i zastąpiła dyrektywę w sprawie infrastruktury krytycznej z 2008 roku. Dyrektywa CER na celu wzmocnienie ochrony cyfrowej w regionie UE. Nakłada obowiązki na operatorów usług cyfrowych oraz dostawców produktów i usług cyfrowych w zakresie zabezpieczeń informatycznych. Jej celem jest również poprawa współpracy między państwami członkowskimi w zakresie reagowania na cyberataków oraz zapobiegania incydentom cybernetycznym. Dyrektywa CER ma zwiększyć bezpieczeństwo cyfrowe UE i umocnić jej pozycję jako lidera w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Dyrektywa o Bezpieczeństwie Sieci i Systemów Informacyjnych (NIS2)

To unijna inicjatywa mająca na celu zwiększenie odporności Unii Europejskiej na cyberzagrożenia poprzez ustanowienie ram prawnych dotyczących cyberbezpieczeństwa na poziomie państw członkowskich.
Oryginalna dyrektywa NIS, przyjęta w 2016 roku, była pierwszym krokiem w harmonizacji przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa w UE. Dyrektywa ta nakładała obowiązki na państwa członkowskie w zakresie identyfikacji podmiotów działających w sektorach kluczowych oraz dostarczaniu usług cyfrowych oraz wymagała od nich stosowania określonych standardów bezpieczeństwa.
Dyrektywa NIS 2 to kontynuacja tych działań i rozwinięcie ram prawnych, aby lepiej zabezpieczyć infrastrukturę cyfrową UE. Kluczowe elementy Dyrektywy NIS 2 mogą obejmować:

Rozszerzenie zakresu regulacji
Dyrektywa NIS 2 może rozszerzyć zakres podmiotów objętych regulacją, włączając nowe sektory, które uznaje się za kluczowe dla funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa.
Wzmocnienie wymogów bezpieczeństwa
Dyrektywa może wprowadzać surowsze wymogi bezpieczeństwa dla podmiotów objętych regulacją, nakładając na nie obowiązek stosowania określonych środków bezpieczeństwa informatycznego.
Współpraca i wymiana informacji
Dyrektywa NIS 2 może również zawierać przepisy dotyczące współpracy między państwami członkowskimi w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz wymiany informacji dotyczących cyberzagrożeń i incydentów.
Zwiększone sankcje
Dyrektywa może wprowadzać zwiększone sankcje dla podmiotów naruszających przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa, aby zwiększyć skuteczność egzekwowania tych przepisów.

Celem Dyrektywy NIS 2 jest zwiększenie odporności Unii Europejskiej na cyberzagrożenia oraz zapewnienie spójności i skuteczności działań państw członkowskich w zakresie cyberbezpieczeństwa. Dzięki tym działaniom UE dąży do poprawy bezpieczeństwa cyfrowego swoich obywateli, firm i instytucji.

Certyfikat bezpieczeństwa ISO/IEC 27001

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych (GDPR-RODO)

Choć RODO nie jest bezpośrednio dyrektywą, lecz rozporządzeniem, stanowi kluczowy akt prawny Unii Europejskiej dotyczący ochrony danych osobowych. Ustanawia ono zasady przetwarzania danych osobowych oraz obowiązki dla podmiotów przetwarzających takie dane, w tym również w kontekście cyberbezpieczeństwa.

Wdrożenie GDPR i Audyt RODO

Dyrektywa o Atakach na Systemy Informacyjne (Directive on Attacks against Information Systems)

Jest to inna dyrektywa dotycząca cyberbezpieczeństwa, która skupia się na zwalczaniu ataków na systemy informatyczne, w tym ataków typu hacking, przestępczości związanej z komputerami i innego rodzaju działalności związanej z cyberprzestępczością.

Dyrektywa o Obronie Cywilnej (Civil Protection Directive)

Ta dyrektywa obejmuje środki dotyczące zarządzania kryzysowego i reagowania na sytuacje kryzysowe, które mogą mieć związek z cyberbezpieczeństwem, takie jak ataki cybernetyczne na infrastrukturę krytyczną.

Dyrektywa o Prawach Pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej

Choć ta dyrektywa nie jest bezpośrednio związana z cyberbezpieczeństwem, ma znaczenie w kontekście ochrony danych medycznych pacjentów, które w erze cyfrowej stają się coraz bardziej narażone na ryzyko naruszeń bezpieczeństwa.

Certyfikat bezpieczeństwa w służbie zdrowia

Te dyrektywy i rozporządzenia są częścią szerszego programu prawnego Unii Europejskiej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego, ochrony danych osobowych oraz reagowania na zagrożenia związane z cyberprzestępczością i atakami na infrastrukturę informatyczną. Ich celem jest zwiększenie odporności Unii Europejskiej na cyberzagrożenia oraz poprawa bezpieczeństwa cyfrowego obywateli, firm i instytucji.

Scroll to Top