Tydzień 15 | Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJ Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJTydzień 15 | Tydzień 15 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ Tydzień 15 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ

Tydzień 15

Od 10.04 do 16.04.2017

Edukacja Narodowa  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 764
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Gospodarka Morska
i Żegluga Śródlądowej
 Dz.U. 2017
nr 0 poz. 745
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 4 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów
i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu
i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego
Gospodarka Morska
i Żegluga Śródlądowej
 Dz.U. 2017
nr 0 poz. 754
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu, zakresu, terminów
i szczegółowego sposobu rozliczania wydatków poniesionych w ramach realizowanych operacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
Infrastruktura
i Budownictwo
 Dz.U. 2017
nr 0 poz. 755
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej
Infrastruktura
i Budownictwo
 Dz.U. 2017
nr 0 poz. 761
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu wydawania polskiego prawa jazdy osobom posiadającym tajwańskie prawo jazdy
Obrona Narodowa  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 739
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych
Obrona Narodowa  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 746
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2016 r.
w sprawie określenia wykroczeń, za które żołnierze Żandarmerii Wojskowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
Rolnictwo i Rozwój Wsi  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 757
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego
Rolnictwo i Rozwój Wsi  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 765
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski”
Rozwój i Finanse  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 737
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym
Rozwój i Finanse  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 738
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości
Rozwój i Finanse  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 742
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza celnego
Rozwój i Finanse  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 758
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych
Rozwój i Finanse  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 762
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych
Rozwój i Finanse  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 769
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów
Rozwój i Finanse  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 771
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy celnych
Rozwój i Finanse  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 778
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie urzędowego sprawdzenia
Rozwój i Finanse  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 780
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kaucji
Rozwój i Finanse  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 787
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu postępowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń
Rozwój i Finanse  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 789
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r.
w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli drogowego przewozu towarów oraz wzorów dokumentów
Rozwój i Finanse  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 790
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania
Rozwój i Finanse  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 791
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
Sprawiedliwość  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 768
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Sprawiedliwość  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 773
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy
o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
 Dz.U. 2017
nr 0 poz. 747
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2017 r.
w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Olecka w województwie warmińsko-mazurskim
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
 Dz.U. 2017
nr 0 poz. 748
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
6 kwietnia 2017 r. w sprawie wynagrodzenia członków Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
 Dz.U. 2017
nr 0 poz. 774
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
 Dz.U. 2017
nr 0 poz. 777
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych
Środowisko  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 740
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mopkowy tunel koło Krzystkowic (PLH080024)
Środowisko  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 741
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Ilanki (PLH080009)
Środowisko  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 743
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ujście Ilanki (PLH080015)
Środowisko  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 744
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowosolska Dolina Odry (PLH080014)
Środowisko  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 750
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi koło Wymiarek (PLH080059)
Środowisko  Dz.U. 2017 nr 0 poz. 751 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy nad Lindą (PLH100022)
Środowisko  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 752
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Czerna (PLH120034)
Środowisko  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 753
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie (PLH080008)
Środowisko  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 779
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Tarnoszyn (PLH060100)
Środowisko  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 781
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kargowskie Zakola Odry (PLH080012)
Środowisko  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 782
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Drewniki (PLH060059)
Środowisko  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 785
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw
Zdrowie  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 749
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za stwierdzenie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty
Zdrowie  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 756
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”
Zdrowie  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 759
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zdrowie  Dz.U. 2017
nr 0 poz. 767
Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu
i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

 

Poprzednie aktualizacje znajdziesz TUTAJ

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków