Tydzień 23 | Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJ Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJTydzień 23 | Tydzień 23 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ Tydzień 23 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ

Tydzień 23

Od 5.06 do 11.06.2017

Edukacja Narodowa Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1083
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
Edukacja Narodowa Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1117
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy
o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego
i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia
w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
Energia Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1084
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 maja 2017 r.
w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz warunków przyłączania instalacji do sieci
Energia Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1118
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych
Infrastruktura
i Budownictwo
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1097
Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia
19 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem
w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji
o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
Infrastruktura
i Budownictwo
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1105
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców,
opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach,
a także stawek wynagrodzenia członków komisji
Infrastruktura
i Budownictwo
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1115
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
19 maja 2017 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego
Infrastruktura
i Budownictwo
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1128
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo pocztowe
Kultura i Dziedzictwo Narodowe Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1086
Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1091
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1102
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1089
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1090
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1096
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie systemu teleinformatycznego rejestrującego
i archiwizującego dane dotyczące przebiegu gier na automatach do gier w salonach gier na automatach
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1099
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1103
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1106
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień
w korpusie aspirantów Służby Celno-Skarbowej oraz w korpusie oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1114
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 maja 2017 r.
w sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym
Sport i Turystyka Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1107
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji
w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych,
a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r.
Sport i Turystyka Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1108
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r.
Sprawiedliwość Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1116
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca
2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1082
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1085
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2017 r.
w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady do Spraw Repatriacji
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1087
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1088 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia
i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu administracyjnym
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1100
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet
i zaświadczeń
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1110
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów płatności uposażenia
i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1111
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1112
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1113
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania
Środowisko Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1093
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Wukśniki (PLH280038)
Środowisko Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1094
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niedźwiedzie Wielkie (PLH280050)
Środowisko Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1095
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bobolickie Jeziora Lobeliowe (PLH320001)
Środowisko Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1098
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagno i Jezioro Ciemino (PLH320036)
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1104
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2017 r.
w sprawie niepowtarzalnego oznakowania, sposobu oznaczania
i monitorowania komórek, tkanek i narządów

 

Poprzednie aktualizacje znajdziesz TUTAJ

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków