Tydzień 24 | Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJ Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJTydzień 24 | Tydzień 24 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ Tydzień 24 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ

Tydzień 24

Od 12.06 do 18.06.2017

 

Edukacja Narodowa Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1147
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
Kultura i Dziedzictwo Narodowe Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1135
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1132
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1133
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy
o Krajowym Rejestrze Sądowym
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1154
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1136
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1139
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1140
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1141
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania
i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1142
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów
i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ich rodzin
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1143
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu
i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1144
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1151
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
5 czerwca 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diecezjalnemu Instytutowi Akcji Katolickiej Diecezji Łomżyńskiej
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1152
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
5 czerwca 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diecezjalnej Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
Sprawy Zagraniczne Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1130
Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 maja 2017 r.
w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą
Środowisko Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1145
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mirosławiec (PLH320045)

Poprzednie aktualizacje znajdziesz TUTAJ

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków