Tydzień 32 i 33 | Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJ Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJTydzień 32 i 33 | Tydzień 32 i 33 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ Tydzień 32 i 33 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ

Tydzień 32 i 33

Od 10.04 do 16.04.2017

 

Edukacja Narodowa Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1512
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
Edukacja Narodowa Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1534
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
Edukacja Narodowa Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1546
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu
Energia Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1559
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w latach 2018–2019
Gospodarka Morska
i Żegluga Śródlądowa
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1510
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie
Gospodarka Morska
i Żegluga Śródlądowa
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1542
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
Infrastruktura
i Budownictwo
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1509
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw
Infrastruktura
i Budownictwo
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1525
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych
Infrastruktura
i Budownictwo
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1529
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości
Infrastruktura
i Budownictwo
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1539
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypadków i incydentów lotniczych
Infrastruktura
i Budownictwo
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1555
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym
Nauka i Szkolnictwo Wyższe Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1515
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów
Nauka i Szkolnictwo Wyższe Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1530
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
Nauka i Szkolnictwo Wyższe Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1556
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw
Rodzina, Praca
i Polityka Społeczna
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1541
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Rodzina, Praca
i Polityka Społeczna
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1543
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
Rodzina, Praca
i Polityka Społeczna
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1554
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.
Rodzina, Praca
i Polityka Społeczna
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1557
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1503
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1521
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1531
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1549
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1550
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.)
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1551
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1506
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz konopi z krajów trzecich
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1514
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie współpracy organów Krajowej Administracji Skarbowej z niektórymi podmiotami
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1518
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnień w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1535
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla Pośredników Kredytu Hipotecznego
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1536
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1537
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1544
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1548
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1552
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne
Sprawiedliwość Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1504
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym
Sprawiedliwość Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1522
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach
Sprawiedliwość Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1527
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Sprawiedliwość Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1561
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie trybu, sposobu i zakresu uzyskiwania i udostępniania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz sposobu zakładania konta użytkownika
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1513
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Towarzystwu Pomocy dla Bezdomnych im. Brata Alberta z siedzibą w Krakowie
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1520
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Kobylina w województwie wielkopolskim
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1532
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1533
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie nadawania Krzyża Wschodniego
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1547
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1516
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2018 r.
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1519
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1524
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1538
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1540
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru

 

 

Poprzednie aktualizacje znajdziesz TUTAJ

 

 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków