Tydzień 36 | Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJ Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJTydzień 36 | Tydzień 36 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ Tydzień 36 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ

Tydzień 36

Od 4.09 do 10.09.2017

Edukacja Narodowa Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1698
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”
Edukacja Narodowa Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1699
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe
Edukacja Narodowa Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1706
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych, lub papierosów elektronicznych na terenie obiektów jednostek organizacyjnych lub organów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości i urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości, a także w środkach przewozu osób używanych przez te podmioty
Edukacja Narodowa Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1707
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2017 r. w sprawie oświadczenia o stanie majątkowym prokuratora
Edukacja Narodowa Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1712
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych
Edukacja Narodowa Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1715
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym
Kultura i Dziedzictwo Narodowe Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1693
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie pozwoleń na czasowy wywóz za granicę muzealiów, które nie stanowią zabytków oraz są wpisane do inwentarza muzealiów w muzeach będących instytucjami kultury
Kultura i Dziedzictwo Narodowe Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1695
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie pozwoleń na czasowy wywóz za granicę materiałów bibliotecznych wchodzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego i niestanowiących zabytków
Kultura i Dziedzictwo Narodowe Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1718
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla Polskiej Agencji Prasowej Spółka Akcyjna
Nauka i Szkolnictwo Wyższe Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1696
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich
Rodzina, Praca
i Polityka Społeczna
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1705
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1692
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1697
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1700
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1708
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności kontrolnych, w ramach kontroli podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1709
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1711
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1713
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1716
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1717
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1690
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1702
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1704
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1710
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1694
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1703
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1720
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku i krwi pępowinowej
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1724
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek

Pozostałe aktualizacje znajdziesz TUTAJ

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków