Tydzień 38 | Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJ Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJTydzień 38 | Tydzień 38 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ Tydzień 38 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ

Tydzień 38

Od 18.09 do 24.09.2017

Infrastruktura
i Budownictwo
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1750
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
Infrastruktura
i Budownictwo
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1751
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
Infrastruktura
i Budownictwo
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1764
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości
Kultura i Dziedzictwo Narodowe Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1763
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
Nauka i Szkolnictwo Wyższe Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1755
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
Nauka i Szkolnictwo Wyższe Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1771
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie statutu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
Nauka i Szkolnictwo Wyższe Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1772
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1754
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2017 r. w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1759
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1761
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1775
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1752
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1753
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1757
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1776
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 r. w sprawie bufora ryzyka systemowego
Sprawiedliwość Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1760
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości
Sprawiedliwość Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1762
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zniesienia Działu do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie i utworzenia Działu do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Ursynów w Warszawie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1766
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1774
Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej

Pozostałe aktualizacje znajdziesz TUTAJ

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków