Tydzień 39 | Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJ Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. - IKMJTydzień 39 | Tydzień 39 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ Tydzień 39 – Certyfikat ISO , Szkolenie, Audyt, etc. – IKMJ

Tydzień 39

Od 25.09 do 1.10.2017

Energia Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1819
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r.
Energia Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1820
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r.
Kultura i Dziedzictwo Narodowe Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1793
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych
Kultura i Dziedzictwo Narodowe Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1800
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020
Kultura i Dziedzictwo Narodowe Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1808
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury
Rodzina, Praca
i Polityka Społeczna
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1810
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów
Rodzina, Praca
i Polityka Społeczna
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1811
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych
Rodzina, Praca
i Polityka Społeczna
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1812
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Rodzina, Praca
i Polityka Społeczna
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1813
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
Rodzina, Praca
i Polityka Społeczna
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1816
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1779
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1780
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2017 r. w sprawie upoważnienia Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie do pełnienia funkcji jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1792
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na których są położone gospodarstwa rolne, w których są utrzymywane świnie
Rolnictwo i Rozwój Wsi Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1818
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1786
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1802
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1803
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1804
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2017 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1806
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1807
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 września 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów
Rozwój i Finanse Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1815
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów
Sport i Turystyka Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1801
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Sprawiedliwość Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1784
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich
Sprawiedliwość Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1796
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu
Sprawiedliwość Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1797
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie
Sprawiedliwość Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1798
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu
Sprawiedliwość Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1799
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1790
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1794
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Kozłowo w województwie warmińsko-mazurskim
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1814
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej
Sprawy Wewnętrzne
i Administracja
Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1817
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia i trybu aktualizacji policyjnej mapy zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1783
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1787
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1791
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Zdrowie Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1809
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Pozostałe aktualizacje znajdziesz TUTAJ

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków