IKMJ » Normy ISO w przetargach IKMJNormy ISO w przetargach | Normy ISO w przetargach – IKMJ Normy ISO w przetargach – IKMJ

Normy ISO w przetargach

Ostatnio (2012-11-12) znalazłem w sieci ciekawy SIWZ przetargu na dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów. Przetarg został ogłoszony przez Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Instytutu Matki i Dziecka Z Warszawy. Zamawiający w specyfikacji przetargowej w sposób ciekawy i umiejętny wykorzystał konieczność wykazania się przez dostawcę stosownymi certyfikatami jakościowymi i środowiskowymi.

Poniżej, dla tych z Was, którzy będą tworzyć SIWZ, przytaczam obszerny fragment przetargu.

Pełną treść przetargu można znaleźć na stronie: http://www.imid.med.pl/klient1/view-przetarg/16/123/Znak_sprawy:__A-ZP-SZP.251-63-12_-_30.10.2012.html

 

Treść przetargu:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzęt komputerowy, monitory i akcesoria.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt komputerowy, monitory i akcesoria. Wartość szacunkowa – 30 618,22 euro. Szczegółowy opis zawiera SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.72.00-1, 30.21.33.00-8, 30.21.31.00-6, 30.23.13.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 600,00 złotych. Kwota wadium jest podzielna w stosunku do każdej części przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium do poszczególnych zadań została podana w SIWZ

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca składa: 
dot. ZADANIE NR 1
poz. 1 – Komputer typ 1
1.Certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta sprzętu.
2.Deklarację zgodności, wystawioną przez wytwórcę urządzenia, zwierającą informację, że zaoferowane urządzenia są zgodne z wymaganiami podstawowymi dyrektyw UE dla danego przedmiotu, oraz w przypadku udziału jednostki notyfikowanej przy ocenie zgodności dodatkowo certyfikat CE jednostki notyfikowanej.

poz. II Zestaw Komputer typ 2 + Monitor 22”
Komputer typ 2:
1.Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny dla producenta sprzętu.
2.Certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu.
Monitor 22”:
1.Certyfikat ISO 13406-2 lub ISO 9241 lub równoważne.

Zobacz podobne  Aktualności w PCA: 2018

poz. III Zestaw Komputer typ 3 + Monitor 19”
Komputer typ 3:
1.Certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta sprzętu.
2.Deklarację zgodności, wystawioną przez wytwórcę urządzenia, zwierającą informację, że zaoferowane urządzenia są zgodne z wymaganiami podstawowymi dyrektyw UE dla danego przedmiotu, oraz w przypadku udziału jednostki notyfikowanej przy ocenie zgodności dodatkowo certyfikat CE jednostki notyfikowanej.
Monitor 19”:
1.Certyfikat ISO 13406-2 lub ISO 9241 lub równoważne.

poz. IV Monitor 19”
1.Certyfikat ISO 13406-2 lub ISO 9241 lub równoważne.

poz. V Laptop typ 1
1.Deklarację zgodności, wystawioną przez wytwórcę urządzenia, zwierającą informację, że zaoferowane urządzenia są zgodne z wymaganiami podstawowymi dyrektyw UE dla danego przedmiotu, oraz w przypadku udziału jednostki notyfikowanej przy ocenie zgodności dodatkowo certyfikat CE jednostki notyfikowanej
2.Certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta sprzętu.
3.Certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu.

Zobacz podobne  Bezpieczeństwo fizyczne a incydenty

poz. VI Laptop typ 2
1.Deklarację zgodności, wystawioną przez wytwórcę urządzenia, zwierającą informację, że zaoferowane urządzenia są zgodne z wymaganiami podstawowymi dyrektyw UE dla danego przedmiotu, oraz w przypadku udziału jednostki notyfikowanej przy ocenie zgodności dodatkowo certyfikat CE jednostki notyfikowanej.
2.Certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta sprzętu.
3.Certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu.

poz. VII Laptop typ 3
1.Deklarację zgodności, wystawioną przez wytwórcę urządzenia, zwierającą informację, że zaoferowane urządzenia są zgodne z wymaganiami podstawowymi dyrektyw UE dla danego przedmiotu, oraz w przypadku udziału jednostki notyfikowanej przy ocenie zgodności dodatkowo certyfikat CE jednostki notyfikowanej.
2.Certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta sprzętu.
3.Certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu.

poz. VIII Laptop typ 4
1.Deklarację zgodności, wystawioną przez wytwórcę urządzenia, zwierającą informację, że zaoferowane urządzenia są zgodne z wymaganiami podstawowymi dyrektyw UE dla danego przedmiotu, oraz w przypadku udziału jednostki notyfikowanej przy ocenie zgodności dodatkowo certyfikat CE jednostki notyfikowanej.
2.Certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta sprzętu.
3.Certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu.

poz. IX Laptop typ 5
1.Deklarację zgodności, wystawioną przez wytwórcę urządzenia, zwierającą informację, że zaoferowane urządzenia są zgodne z wymaganiami podstawowymi dyrektyw UE dla danego przedmiotu, oraz w przypadku udziału jednostki notyfikowanej przy ocenie zgodności dodatkowo certyfikat CE jednostki notyfikowanej.
2.Certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta sprzętu.
3.Certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu.

ZADANIE NR 2
poz. I Zestaw komputerowy
1.Deklarację zgodności, wystawioną przez wytwórcę urządzenia, zwierającą informację, że zaoferowane urządzenia są zgodne z wymaganiami podstawowymi dyrektyw UE dla danego przedmiotu, oraz w przypadku udziału jednostki notyfikowanej przy ocenie zgodności dodatkowo certyfikat CE jednostki notyfikowanej.

ZADANIE NR 1 i 2 – OGÓLNIE
1.Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważne w zakresie usług serwisowych.
2.Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego przedstawić pozostałe dokumenty, potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, które wymienione są w Zał. Nr 3 i 4 do SIWZ „Parametry wymagane”.

Zobacz podobne  Samokontrola – cecha prawdziwego przywódcy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy: 1) w zakresie wynagrodzenia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego a w szczególności, gdy Wykonawca zaproponuje upusty; 2) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia itp.); 3) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www……
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ……

 IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.11.2012 godzina 12:00, miejsce: ….

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Nowy sprzęt.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nowy sprzęt.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.72.00-1, 30.21.33.00-8, 30.21.31.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 1.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Używany sprzęt.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Używany sprzęt.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.13.00-0, 30.21.33.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 1.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Autor: Mariusz Mazur

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków