IKMJ » Skuteczność, niezawodność i bezpieczeństwo centrów przetwarzania danych IKMJSkuteczność, niezawodność i bezpieczeństwo centrów przetwarzania danych | Skuteczność, niezawodność i bezpieczeństwo centrów przetwarzania danych – IKMJ Skuteczność, niezawodność i bezpieczeństwo centrów przetwarzania danych – IKMJ

Skuteczność, niezawodność i bezpieczeństwo centrów przetwarzania danych

Normy dla Data Center cz.1

Normy dla Data Centers cz.2

Kontynuując temat norm, które pomagają w zarządzaniu centrami przetwarzania danych i na obecność których warto zwrócić uwagę przy wyborze dostawcy. Omówimy normę ISO/IEC 30134.

Aby umożliwić optymalną efektywność zasobów centrów danych w celu pomiaru, monitorowania i analizy zasobów wykorzystanych do opracowania ścieżek poprawy – potrzebny jest zestaw efektywnych wskaźników KPI . I właśnie o kluczowych wskaźnikach skuteczności oraz ich stosowaniu mówią normy serii ISO/IEC 30134.

Wspólnym celem kluczowych wskaźników efektywności KPI jest skuteczne wykorzystanie zasobów oraz dbanie o środowisko, np.:

  • zminimalizowanie zużycia energii i innych zasobów (np. wody);
  • skuteczność zadań związanych z obciążeniem IT (przetwarzanie danych, przechowywanie i transport) w centrum przetwarzania danych, maksymalizacja wydajności IT przy minimalnym zużyciu energii;
  • ponownego wykorzystania energii w postaci ciepła odpadowego, jeśli jest to możliwe;
  • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, zarówno wytwarzanych w miejscu, jak i poza nim.

Seria norm ISO/IEC 30134 Centra danych – Kluczowe wskaźniki skuteczności (Key Performance Indicators, KPI) ma przyspieszyć udostępnianie infrastruktury operacyjnej z większą efektywnością wykorzystania zasobów.

Seria ISO/IEC 30134 nie określa limitów ani celów dla jakiegokolwiek wskaźnika KPI i nie opisuje ani nie sugeruje żadnej postaci agregacji poszczególnych wskaźników KPI w łączny lub ogólny wskaźnik efektywności wykorzystania zasobów centrum danych, o ile nie określono inaczej.

ISO/IEC 30134 składa się z następujących opublikowanych części:

Część 1: Przegląd i wymagania ogólne określa elementy dla pozostałych części normy ISO/IEC 30134:

  • wspólną strukturę;
  • terminy i definicje, warunki brzegowe dla KPI efektywności wykorzystania efektywności zasobów centrum przetwarzania danych;
  • wspólne wymogi dla KPI efektywności i efektywności wykorzystania zasobów centrum danych;
  • wspólne cele dotyczące kluczowych wskaźników efektywności (KPI) i efektywności zasobów danych;
  • ogólne informacje dotyczące korzystania z KPI wykorzystania efektywności zasobów centrum danych.

Część 2: Skuteczność wykorzystania mocy (PUE) określa efektywność wykorzystania mocy (PUE) jako kluczowego wskaźnika skuteczności (KPI) w celu ilościowego określenia efektywnego wykorzystania energii w formie energii elektrycznej.

Część 3: Współczynnik energii odnawialnej (REF). W tej części określono metodologię obliczania i przedstawienia REF, zdefiniowano współczynnik odnawialnych źródeł energii (REF) centrum danych oraz zawarto informacje o prawidłowej interpretacji REF.

W trakcie przygotowania są następujące części ISO/IEC 30134:

Część 4: efektywność energetyczna urządzeń IT dla serwerów (ITSEsv)
Efektywność energetyczna urządzeń IT dla serwerów (ITSEsv) – jako kluczowy wskaźnik skuteczności (KPI), który określa ilościowo charakterystykę efektywności energetycznej serwerów w centrum danych. KPI ma zapewnić podniesienie ogólnej efektywności energetycznej serwerów w danym centrum danych.

Część 5: Wykorzystanie sprzętu IT dla serwerów (ITEUsv) 
W ramach tego projektu określono wykorzystanie sprzętu informatycznego dla serwerów (ITEUsv) jako kluczowy wskaźnik skuteczności/wydajności (KPI) w celu ilościowej oceny wykorzystania serwerów w centrum przetwarzania danych, np. zapewnienie KPI dla poprawy łącznej efektywności energetycznej serwerów w danym centrum danych.

Podsumowując, warto zauważyć, że stosowanie norm jest bardzo pomocne z jednej strony dla skuteczności zarządzania, wykorzystania mocnych stron i wyeliminowania niezgodności i/lub potencjalnych niezgodności oraz efektywności wykorzystania zasobów, a z drugiej strony zapewnienia wiarygodności dla klientów.

Wszystkie te czynniki składają się na zwiększenie rentowności a przez to zysku organizacji.

 

Autor: Maryna Kuczyńska (1744)

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków