IKMJ » Budowa nowej normy ISO 14001:2015 IKMJBudowa nowej normy ISO 14001:2015 | Budowa nowej normy ISO 14001:2015 – IKMJ Budowa nowej normy ISO 14001:2015 – IKMJ
nowa-norma-iso-14001-2015

Budowa nowej normy ISO 14001:2015

We wrześniu 2015 r. opublikowana została nowa norma ISO 14001:2015. Nowe wydanie normy różni się od poprzedniego, między innymi, strukturą. Dotychczas wymagania dla systemu zarządzania środowiskowego były zawarte w jednym rozdziale, czwartym z podrozdziałami, aktualnie natomiast jest to aż 7 rozdziałów. Poniżej omówione zostały rozdziały normy wraz z najistotniejszymi zmianami:

4. Kontekst organizacji który odzwierciedla obowiązki dostosowania Systemu Zarządzania Środowiskowego do okoliczności mających wpływ na Organizację. Rozdział ten dzieli się na:
4.1 Zrozumienie organizacji i jej kontekstu – zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego
4.2 Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych – identyfikacja stron zainteresowanych oraz sprecyzowanie jakie mają potrzeby i oczekiwania.
4.3 Określenie zakresu SZŚ

5. Przywództwo
5.1 Przywództwo i zaangażowanie
5.2 Polityka środowiskowa – Należy upewnić się, że są w polityce odniesienia do kontekstu działania Organizacji oraz oczekiwanych efektów
5.3 Role, odpowiedzialności i uprawnienia

6. Planowanie
6.1 Działania mające na celu określenia ryzyka i możliwości – Organizacja powinna rozważyć zagadnienia i wymagania określone w kontekście Organizacji a następnie zidentyfikować ryzyka i szanse, których następstwa miałyby wpływ (negatywny lub pozytywny) na środowisko. Ryzyka i szanse powinny być ściśle powiązane z aspektami środowiskowymi oraz aktami prawnymi i innymi.
6.2 Cele środowiskowe i planowanie osiągnięcia celów – Lista kryteriów służących doborowi celów została uzupełniona o wyniki oceny ryzyka

7. Wsparcie
7.1 Zasoby
7.2 Kompetencje
7.3 Świadomość
7.4 Komunikacja
7.5 Udokumentowana informacja – Nowa norma przykłada mniejszą wagę do dokumentacji. Podkreślona została rola dokumentacji jako narzędzia do osiągnięcia rzeczywistego celu – optymalizacja oddziaływania ze środowiskiem i minimalizacja ryzyka. Zniesiono podział na zapisy i dokumenty, co jednak nie oznacza, że nie wolno takiego podziału stosować.

8.Działania operacyjne
8.1 Sterowanie operacyjne i kontrola
8.2 Gotowość i reagowanie na awarie

9.Ocena wyników
9.1 Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
9.2 Audyt wewnętrzny
9.3 Przegląd zarządzania

10. Doskonalenie
10.1 Ogólne
10.2 Niezgodności i działania korygujące – W treści normy brak działań zapobiegawczych. Zapobieganie występowaniu niezgodności zanim wystąpią to koncepcja wpisana we wszystkie elementy Systemu Zarządzania Środowiskowego i kluczowy cel systemu jako całości.
10.3 Ciągłe doskonalenie
Pierwsze 3 rozdziały czyli:

  1. Zakres normy
  2. Powołania normatywne
  3. Terminy i definicje

pozostały w takiej samej formie.

W celu poszerzenia swojej wiedzy w tym zakresie zapraszam do zapoznania się z kolejnymi publikacjami dotyczącymi zmian w normie ISO 14001 lub do uczestnictwa w szkoleniu w tym zakresie. Posiadamy w ofercie zarówno szkolenia dla Organizacji posiadających już certyfikowany system ISO 14001:2004 – celem takiego szkolenia jest porównanie wymagań obu norm oraz przedstawienie zmian jakie niesie nowe wydanie normy w stosunku do poprzedniej wersji, jak również dla tych  Organizacji, które planują wdrożyć system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001:2015.

Autor: Krystyna Klimont

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków