> ISO 9001:2008 vs. ISO 9001:2015 | IKMJ | IKMJ |Zmiany w ISO 9001:2015 | Zmiany w ISO 9001:2015 – IKMJ | Zmiany w ISO 9001:2015 – IKMJ |
zmiany-is9001-2015

Zmiany w ISO 9001:2015

Nowa norma ISO 9001:2015 zawiera niewielkie zmiany w wymaganiach. Jednak w porównaniu z jej poprzedniczką ISO 9001:2008, aby pod utrzymać certyfikat systemu zarządzania jakością, każda organizacja będzie musiała dostosować swój system do aktualnych wymagań.

ISO 9001:2008 vs. ISO 9001:2015

 

Poniżej prezentujemy porównanie wymagań ISO 9001:2008 oraz ISO 9001:2015:

 

ISO 9001:2015 ISO 9001:2008
1        Zakres 1         Zakres

1.1      Postanowienia ogólne

4         Kontekst organizacji 4         System zarządzania jakością
4.1      Zrozumienie organizacji i jej kontekst 4         System zarządzania jakością
4.2      Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron 4         System zarządzania jakością
4.3      Ustalenie zakresu systemu zarządzania jakością 1.2      Zastosowanie

4.2.2  Księga jakości

4.4      System zarządzania jakością i jego procesy 4         System zarządzania jakością

4.1      Wymagania ogólne

5          Przywództwo 5         Odpowiedzialność kierownictwa
5.1      Przywództwo i zaangażowanie 5.1      Zaangażowanie kierownictwa
5.1.1  Postanowienia ogólne 5.1      Zaangażowanie kierownictwa
5.1.2  Orientacja na klienta 5.2      Orientacja na klienta
5.2      Polityka 5.3      Polityka Jakości
5.2.1  Ustanowienie polityki jakości 5.3      Polityka Jakości
5.2.2  Komunikowanie Polityki Jakości 5.3      Polityka Jakości
5.3      Role organizacyjne, odpowiedzialność i uprawnienia 5.5.1  Odpowiedzialność i uprawnienia

5.5.2  Przedstawiciel kierownictwa

5.4.2  Planowanie systemu zarządzania jakością

6         Planowanie 5.4.2  Planowanie systemu zarządzania jakością
6.1      Działania dotyczące zagrożeń i możliwości 5.4.2  Planowanie systemu zarządzania jakością

8.5.3  Działania zapobiegawcze

6.2      Cele dotyczące jakości i planowanie ich osiągnięcia 5.4.1  Cele dotyczące jakości
6.3      Planowanie zmian 5.4.2  Planowanie systemu zarządzania jakością
7         Wsparcie 6         Zarządzanie zasobami
7.1      Zasoby 6         Zarządzanie zasobami
7.1.1  Postanowienia ogólne 6.1      Zapewnienie zasobów
7.1.2  Zasoby ludzkie 6.1      Zapewnienie zasobów
7.1.3  Infrastruktura 6.3      Infrastruktura
7.1.4  Środowisko dla działania procesów 6.4      Środowisko pracy
7.1.5  Monitorowanie i pomiar zasobów 7.6      Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów
7.1.5.1  Postanowienia ogólne 7.6      Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów
7.1.5.2  Spójność pomiarowa 7.6      Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów
7.1.6  Wiedza organizacyjna BRAK
7.2      Kompetencje 6.2.1  Postanowienia ogólne

6.2.2  Kompetencje, szkolenie, świadomość

7.3      Świadomość 6.2.2  Kompetencje, szkolenie, świadomość
7.4      Komunikacja 5.5.3  Komunikacja wewnętrzna
7.5      Udokumentowane Informacje 4.2     Wymagania dotyczące dokumentacji
7.5.1  Postanowienia ogólne 4.2.1  Postanowienia ogólne
7.5.2  Tworzenie i aktualizacja 4.2.3  Nadzór nad dokumentami
4.2.4  Nadzór nad zapisami
7.5.3  Nadzór nad udokumentowaną Informacją 4.2.3  Nadzór nad dokumentami
4.2.4  Nadzór nad zapisami
8         Działania 7         Realizacja wyrobu
8.1      Planowanie działań i nadzór 7.1      Planowanie realizacji wyrobu
8.2     Wymagania dotyczące produktów i usług 7.2      Procesy związane z klientem
8.2.1  Komunikacja z klientem 7.2.3  Komunikacja z klientem
8.2.2  Określenie wymagań dotyczących produktów i usług 7.2.1  Określenie wymagań dotyczących wyrobu
8.2.3  Przegląd wymagań dotyczących produktów i usług 7.2.2  Przegląd wymagań dotyczących wyrobu
8.2.4  Zmiany wymagań dotyczących produktów i usług 7.2.2  Przegląd wymagań dotyczących wyrobu
8.3      Projektowanie i rozwój produktów i usług 7.3     Projektowanie i rozwój
8.3.1  Postanowienia ogólne 7.3.1  Planowanie projektowania i rozwoju
8.3.2  Planowanie projektowania i rozwoju 7.3.1  Planowanie projektowania i rozwoju
8.3.3  Dane wejściowe do projektowania i rozwoju 7.3.2  Dane wejściowe do projektowania i rozwoju
8.3.4  Nadzór nad projektowaniem i rozwojem 7.3.4  Przegląd projektowania i rozwoju

7.3.5  Weryfikacja projektowania i rozwoju

7.3.6  Walidacja projektowania i rozwoju

8.3.5  Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju 7.3.3  Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju
8.3.6  Zmiany w projektowaniu i rozwoju 7.3.7  Nadzorowanie zmian w projektowaniu i rozwoju
8.4     Nadzorowanie procesów zewnętrznych realizacji produktów i usług 4.1    Postanowienia ogólne
7.4.1  Proces zakupów
8.4.1  Postanowienia ogólne 7.4.1  Proces zakupów
8.4.2  Typ i rodzaj nadzoru 7.4.1  Proces zakupów

7.4.3  Weryfikacja zakupionego wyrobu

8.4.3  Informacje dla dostawców zewnętrznych 7.4.2  Informacje dotyczące zakupów

7.4.3  Weryfikacja zakupionego wyrobu

8.5      Produkcja i dostarczanie usługi 7.5      Produkcja i dostarczanie usługi
8.5.1  Nadzorowanie produkcji i dostarczania usługi 7.5.1  Nadzorowanie produkcji i dostarczanie usługi

7.5.2  Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi

8.5.2  Identyfikacja i identyfikowalność 7.5.3  Identyfikacja i identyfikowalność
8.5.3  Własność należąca do klientów lub dostawców zewnętrznych 7.5.4  Własność klienta
8.5.4  Zabezpieczenie 7.5.5  Zabezpieczenie wyrobu
8.5.5  Działania po dostawie 7.5.1  Nadzorowanie produkcji i dostarczanie usługi
8.5.6  Nadzorowanie zmian 7.3.7  Nadzorowanie zmian w projektowaniu i rozwoju
8.6      Zwolnienie produktów i usług 7.4.    Weryfikacja zakupionego wyrobu

8.2.4   Monitorowanie i pomiary wyrobu

8.7      Nadzór nad wyrobem niezgodnym 8.3     Nadzór nad wyrobem niezgodnym
9         Ocena wydajności 8        Pomiary analiza i doskonalenie
9.1      Monitorowanie, pomiar, analiza i ocena 8        Pomiary, analiza i doskonalenie
9.1.1  Postanowienia ogólne 8.1     Postanowienia ogólne

8.2.3  Monitorowanie i pomiary procesów

9.1.2  Zadowolenie klienta 8.2.1  Zadowolenie klienta
9.1.3  Analiza i ocena 8.4      Analiza danych
9.2      Audit wewnętrzny 8.2.2  Audit wewnętrzny
9.3      Przegląd zarządzania 5.6     Przegląd zarządzania
9.3.1  Postanowienia ogólne 5.6.1 Postanowienia ogólne
9.3.2  Dane wejściowe do przeglądu zarządzania 5.6.2 Dane wejściowe do przeglądu zarządzania
9.3.3  Dane wyjściowe do przeglądu zarządzania 5.6.3 Dane wyjściowe do przeglądu zarządzania
10       Doskonalenie 8.5      Doskonalenie
10.1   Postanowienia ogólne 8.5.1 Ciągłe doskonalenie
10.2   Niezgodności i działania korygujące 8.3     Nadzór nad wyrobem niezgodnym

8.5.2  Działania korygujące

10.3   Ciągłe doskonalenie 8.5.1   Ciągłe doskonalenie

8.5.3   Działania zapobiegawcze

Źródło: http://isotc.iso.org/livelink/livelink/open/tc176SC2public -  tłumaczenie własne

 

Zapytaj o szkolenia ISO 9001:2015

 

Dbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków