IKMJ » Nowa norma ISO 17025 Wymagania IKMJNowa norma ISO 17025 Wymagania | Nowa norma ISO 17025 Wymagania – IKMJ Nowa norma ISO 17025 Wymagania – IKMJ
Nowa norma ISO/IEC 17025

Nowa norma ISO 17025 Wymagania

Poprzednią część cyklu znajdziesz  TUTAJ

Nowelizacja normy ISO 17025 (cz.II)

Porównując omówione już zmiany względem tych, które dopiero przed nami, można by rzec (nie ujmując ich istotności) że są kosmetyczne. Bez zbędnego wstępu, przejdźmy do omówienia zmian w kolejnych punktach projektu nowelizacji normy ISO 17025.

3. Terminy i definicje

Jak wiecie obowiązująca norma ISO 17025 w tym rozdziale jest dość oszczędna. Projekt CD2 normy ISO 17025 przeciwnie. Zdefiniowanych zostało 10 pojęć. Pozwolę sobie przywołać tylko te, które nie były zdefiniowane w żadnym dokumencie powiązanym z aktualną normą ISO 17025 (np. VIM, ISO 17000 czy ISO 17043).

3.1. Bezstronność – zachowywanie obiektywizmu
3.2 Skargi – wyrażenie niezadowolenia przez jakąkolwiek osobę lub organizację w stosunku do laboratorium, dotyczącego działań lub uzyskanych przez laboratorium wyników, wymagające odpowiedzi
3.4 Porównania wewnątrzlaboratoryjne – zorganizowanie w ramach laboratorium, przeprowadzenie i ocena pomiarów lub badań tych samych lub podobnych obiektów, zgodnie z wcześniej określonymi warunkami.
3.8 Wzorzec roboczy (wzorzec kontrolny) – wzorzec stosowany do rutynowych wzorcowań lub sprawdzeń materiałów pomiarowych, przyrządów pomiarowych i materiałów odniesienia.
3.9 Laboratorium – organizacja prowadząca jedną lub więcej z poniższych działalności: wzorcowania, badania, pobieranie próbek związanych z późniejszym badaniem lub wzorcowaniem
3.10 Zasady podejmowania decyzji – udokumentowane zasady opisujące w jaki sposób podczas stwierdzania zgodności brana jest pod uwagę niepewność pomiaru w odniesieniu do przyjęcia lub odrzucenia obiektu, biorąc pod uwagę podane wymagania i wyniki pomiaru.

Zdefiniowanie w projekcie normy ISO 17025 terminów na pewno usystematyzuje stosowanie jednolitej nomenklatury. Musicie pamiętać o jednym, stosowanie w systemie poszczególnych pojęć, musi być zgodne z ich definicją. Wszelkie rozbieżności należy usunąć.

Zobacz podobne  Aktualności w PCA: 2018

4.Wymagania ogólne

4.1 Bezstronność

Zachowanie bezstronności przez laboratorium to jedno z podstawowych założeń normy ISO 17025. Projekt nowelizacji nie wprowadza wiele nowości w tym obszarze. Oczywiście tak jak dotąd laboratorium ma realizować swoje prace w sposób bezstronny. Sposób zarządzania laboratorium ma zapewnić jego bezstronność, co obowiązkowo deklaruje najwyższe kierownictwo. W ślad za bezstronnością, laboratorium ma być wolne od wszelkich nacisków. Jest jednak pewna nowość, otóż projekt normy ISO 17025 przewiduje konieczność bieżącej identyfikacji ryzyka związanego z bezstronnością laboratorium.

Wiem: „ryzyko” dobrze się nie kojarzy. Bez obaw, norma dość jasno określa, gdzie możemy spodziewać się zagrożeń. Zgodnie z podejściem systemowym, jeżeli zidentyfikujecie ryzyko, musicie wykazać w jaki sposób się go pozbyliście, a przynajmniej jakie podjęliście działania minimalizujące wykryte zagrożenie. Podsumowując, najprostsza forma realizacji wymagania, to ustalenie odpowiedniej procedury postępowania wraz z odpowiednią formą dokumentowania podejmowanych działań.

Zobacz podobne  Aktualności w PCA: 2018

4.2 Poufność

Zgodnie z aktualnie obowiązującą normą ISO 17025, laboratorium zobowiązane jest do ochrony poufnych informacji i praw własności klienta. W projekcie CD2 podejście dotyczące zasad zachowania poufności zostało doprecyzowane. I tak, sposób zarządzania informacjami zgromadzonymi w trakcie laboratoryjnej działalności musi być zgodne z przepisami prawnymi. Każdą informację traktujemy jako poufną. Musimy poinformować klienta o wszelkiej konieczności podawania posiadanych przez nas danych do informacji publicznej. Jeżeli laboratorium zgodnie z przepisami prawa jest zobowiązane do przekazania poufnej informacji, klient lub strony zainteresowany  powinny być o tym poinformowane, o ile prawo tego nie zabrania. Informacje jakimi dysponuje laboratorium na temat klienta mogą pochodzić z różnych źródeł. Nie mniej jednak laboratorium zachowuje poufność posiadanych informacji względem klienta i co ważne zachowuje poufność względem źródła. Czyli nie ujawniamy źródła swoich informacji klientowi. Projekt normy wskazuje też na obowiązek zachowania poufności przez wszystkie organizacje współpracujące z laboratorium. Wszystkie dane zgromadzone w czasie realizacji działań na rzecz laboratorium mają pozostać poufne, chyba że byłoby to sprzeczne z przepisami prawnymi.

Zobacz podobne  Aktualności w PCA: 2018

 

Kolejne punkty projektu normy ISO 17025 w dużej mierze odpowiadają w swojej treści aktualnie obowiązującemu dokumentowi. I tak w pkt. 5 projektu odnajdujemy treści znajdujące się w pkt. 4.1 aktualnie obowiązującej normy ISO 17025.

 

 

Kolejna części cyklu artykułów pojawi się już 17 października 2016 – TUTAJ.

 

 .

Autor: Bogumiła Mazur-Miłek

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków