Przykładowy SIWZ dla OHSAS 18001

Przykładowa specyfikacja dla zadania:
Wdrożenie systemu zarządzania BHP zgodnego z normą OHSAS/PN-N 18001

I. Opis przedmiotu zamówienia

Usługa opracowania i wdrożenia systemu zarządzania BHP OHSAS/PN-N 18001 zgodna z specyfikacją określoną w „Szczegółowym zakresie prac dla wdrożenia OHSAS/PN-N 18001”

Poprzez opracowanie dokumentacji systemu należy rozumieć: przygotowanie przez Wykonawcę dokumentów od strony merytorycznej i formalnej do stanu, który pozwala przekazać dokumenty do jednostki certyfikującej przez Zamawiającego, bez podejmowania działań redakcyjnych lub innych ingerencji w treść dokumentu ze strony
Zamawiającego. Po stronie Zamawiającego leży jedynie uzgodnienie treści dokumentów z Wykonawcą. Wykonawca gwarantuje że dokumentacja systemu zarządzania BHP jest zgodna z wymaganiami normy OHSAS/PN-N 18001 oraz wymagania certyfikacyjnymi jednostki certyfikującej systemy zarządzania na zgodność z normą OHSAS/PN-N 18001, akredytowanej przez dowolną jednostką akredytującą wymienioną na stronie http://www.iaf.nu//articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4 .

Gwarancja pozytywnej certyfikacji: Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na pozytywne przejście procesu certyfikacji za pierwszym razem o następującej treści:
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na System zarządzania zgodny z normą OHSAS/PN-N 18001, zwany dalej systemem, która obejmuje pozytywne przejście procesu certyfikacji systemu, w jednostce certyfikującej systemy zarządzania na zgodność z normą OHSAS/PN-N 18001, akredytowanej przez dowolną jednostką akredytującą wymienioną na stronie http://www.iaf.nu//articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4.
W przypadku, gdy Zamawiający, mimo zastosowania się do pisemnych zaleceń zawartych ze strony Wykonawcy, nie przejdzie pomyślnie procesu certyfikacji w w/w jednostce certyfikującej, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów powtórnego procesu certyfikacji w jednostce certyfikującej w tym samym zakresie Systemu.

II. Przygotowanie oferty

Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej: pocztą na adres ….., faxem na nr ….. lub pocztą elektroniczną na adres ….. na Formularzu Oferty do dnia …..

III. Szczegółowy zakres prac dla wdrożenia OHSAS/PN-N 18001

1. Opracowanie przez Zleceniobiorcę niżej wymienionych dokumentów:
Przygotowanie przez Wykonawcę dokumentów od strony merytorycznej i formalnej do stanu, który pozwala przekazać dokumenty do jednostki certyfikującej przez Zamawiającego, bez podejmowania działań redakcyjnych lub innych ingerencji w treść dokumentu ze strony Zamawiającego. Po stronie Zamawiającego leży jedynie uzgodnienie treści dokumentów z Wykonawcą. Wykonawca gwarantuje że dokumentacja systemu zarządzania BHP jest zgodna z wymaganiami normy OHSAS/PN-N 18001 oraz wymagania certyfikacyjnymi jednostki certyfikującej systemy zarządzania na zgodność z normą OHSAS/PN-N 18001, akredytowanej przez dowolną jednostką akredytującą wymienioną na stronie: http://www.iaf.nu//articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4.:
a. Księga systemu zarządzania BHP
b. Polityka BHP
c. Schemat organizacyjny
d. Karty odpowiedzialności i uprawnień personelu
e. Wszystkie procedury potrzebne do przejścia procesu certyfikacji:

1. Ciągłej identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka i określenia potrzebnych środków kontroli
2. Zarządzania zmianą – opcja
3. Identyfikacja aspektów prawnych i innych wymagań
4. Programy osiągania celów organizacji
5. Uświadamiania personelu (szkolenia) w zakresie BHP
6. Komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
7. Udziału pracowników, dostawców, stron zainteresowanych w identyfikacji zagrożeń, ryzyk i ich minimalizacji
8. Nadzoru nad dokumentacją i zapisami
9. Przygotowania na awarię
10. Monitorowania warunków środowiskowych i parametrów organizacji

11. Oceny zgodności
12. Badania zdarzeń wypadkowych i potencjalnie wypadkowych
13. Identyfikacji niezgodności, działań korygujących i zapobiegawczych
14. Audytów wewnętrznych

f. Dokumenty ustalające status systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z wymaganiami normy:

1. Deklaracja o wdrożeniu systemu zarządzania BHP
2. Polityka systemu zarządzania BHP
3. Metodyka oceny identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka
4. Cel BHP (zasada SMART)
5. Przydział uprawnień i odpowiedzialności
6. Wyznaczenie członka organizacji (najwyższego kierownictwa) odpowiedzialnego za system BHP

g. Opracowanie formularzy i rejestrów będących integralną częścią w/w dokumentów w formie i treści odpowiedniej do potrzeb i woli klienta.
h. Przygotowanie wniosku o certyfikację

2. Szkolenie klienta z zakresu:

a. Wymagań normy OHSAS18001
b. Metody identyfikacji i zarządzania ryzykami
c. Metod zapewnienia spójności metrologicznej wg ISO 10012
d. Przeprowadzania audytów wewnętrznych na zgodność z normą OHSAS18001, wraz z podaniem sposobu audytowania, przygotowania raportu z audytu, podjęcia działań poaudytowych
e. Systemu wzajemnego uznawania (IAF, ILAC, EA, CEN, CENELEC, jednostki akredytujące, jednostki certyfikujące, jednostki normalizujące), porozumień międzynarodowych w zakresie systemu wzajemnego uznawania
f. Technik doskonalenia organizacji i motywacji personelu do doskonalenia
g. Podstaw prawnych dla w/w systemu
h. Przeprowadzenie egzaminów wstępnych i końcowych ze znajomości wymagań normy dla koordynatora bezpieczeństwa i audytorów wewnętrznych
i. Wydanie świadectw (koordynatora bezpieczeństwa i audytorów wewnętrznych)

3. Wdrożenie dokumentów do stosowania, a w szczególności:

a. Przygotowanie i przekazanie wytycznych odnośnie elektronicznego nadzorowania dokumentów i zapisów, jeżeli potrzebne, konfiguracja ustawień
b. Przeprowadzenia walidacji procedur z klientem
c. Uzupełnienia zapisów wymaganych normą razem z klientem (po raz pierwszy i wtóry, aż do skutku)
d. Praktyczne szkolenie w formie konsultacji indywidualnych z zakresu stosowania opracowanej dokumentacji
e. Udzielenie wszelkiego wsparcia w celu uzyskania biegłego posługiwania się przez klienta systemem
f. Udzielenie wszelkiego wsparcia w celu uzyskania biegłego posługiwania się przez klienta systemem

4. Audyty:

a. Systemowy – wymagań normy zawartych normie OHSAS18001
b. Sporządzenie raportów w formie wymaganej przez jednostkę certyfikującą,
c. Przekazanie raportów do klienta
d. Wykonanie, razem z klientem, działań poaudytowych w formie uzgodnionej z klientem. Jeżeli występuje konieczność korekty dokumentacji, wykonują ją Instytut

5. Obsługa certyfikacji:

a. Wykonanie (na powyższych zasadach) działań po przeglądzie dokumentacji i audycie certyfikującym

IV. Kontakt z wykonawcą

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

FORMULARZ OFERTY
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości netto poniżej 30 000 €.

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

…………………………

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Usługę opracowania i wdrożenia systemu zarządzania BHP OHSAS/PN-N 18001 w …………………………

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
tel ……………………………………………………………..
fax ……………………………………………………………..
Regon ……………………………………………………………
NIP ……………………………………………………………..
KRS ……………………………………………………………..
(pieczęć Wykonawcy)

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Wartość umowy ……………………………. zł netto + ……………………………. zł (……………………………. % )VAT =
……………………………. zł brutto
Słownie ……………………………. zł brutto.
2. Deklaruję ponadto:
a) termin wykonania usługi ……………………………. m-cy od dnia podpisania umowy.
b) warunki płatności: …………………………….
c) udzielenie gwarancji Zamawiającemu na warunkach przedstawionych w zaproszeniu
d) spełnienie wymagań dla usługi wymienionych w szczegółowej specyfikacji dla projektów OHSAS/PN-N 18001
e) inne ………………………………………………………….,
…………………………..dn. ……………………….
……………………………………………………….
podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w trybie uproszczonym (pozaustawowe) na: Usługę opracowania i wdrożenia systemu zarządzania BHP OHSAS/PN-N 18001 w ………….

oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) spełniamy wymagania zawarte w normie ISO 10019
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej

…………………………..dn. ……………………….
……………………………………………………….
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ