IKMJ » Przegląd wymagań dla wyrobu w świetle postanowień normy PN-EN 1090 – (cz. 8 wymagania opcjonalne) IKMJPrzegląd wymagań dla wyrobu w świetle postanowień normy PN-EN 1090 – (cz. 8 wymagania opcjonalne) | Przegląd wymagań dla wyrobu w świetle postanowień normy PN-EN 1090 – (cz. 8 wymagania opcjonalne) – IKMJ Przegląd wymagań dla wyrobu w świetle postanowień normy PN-EN 1090 – (cz. 8 wymagania opcjonalne) – IKMJ

Przegląd wymagań dla wyrobu w świetle postanowień normy PN-EN 1090 – (cz. 8 wymagania opcjonalne)

Niniejsza część jest kontynuacją (z cz. 6 i 7 uwarunkowania wymagań opcjonalnych dla specyfikacji wyrobu, przywołanych przez normę PN-EN 1090-2 w załączniku A część A2.

Punkt normy PN-EN 1090-2

Uwarunkowania wymagań opcjonalnych

9- Montaż
9.5.3 Gdy kompensacja osiedlania podpór nie jest akceptowalna.
9.5.4 Gdy wymagane jest usuniecie nakrętek poziomujących na śrubach fundamentowych pod blachą podstawy.

Gdy nie jest wymagane całkowite zakrycie podkładek pod blachą podstawy.

Gdy w przypadku mostów dopuszcza się pozostawienie podkładek.

9.5.5 c)

 

9.5.5

Gdy ma być stosowane ubijanie lub podbijanie względem odpowiednio zamocowanych podpór.

Gdy przed zastosowaniem podlewki wymagana jest obróbka powierzchni konstrukcji stalowej, łożysk lub betonu.

9.6.5.2 Gdy w budynkach wysokich wymagane jest odprężanie stężeń w miarę wznoszenia konstrukcji.
9.6.5.3 Gdy stosuje się podkładki regulacyjne inne niż z blach gładkich.
10 – Zabezpieczenie powierzchni
10.1 Gdy wymagane jest zabezpieczenie antykorozyjne.
10.2 Gdy niezbędne są wymagania dotyczące czystości powierzchni stali nierdzewnych

Gdy w przypadku klas EXC2, EXC3, EXC4 wymagany jest inny niż P1 stopień przygotowania powierzchni.

10.2 tabl.22 Gdy w przypadku korozyjności kategorii C3 oraz oczekiwanej trwałości zabezpieczenia przekraczającej 15 lat wymagany jest stopień przygotowania P2 lub P3
10.5 Gdy wymagane jest odizolowanie powierzchni zamkniętych po ocynkowaniu i określenie sposobu uszczelnienia.
10.6 Gdy dopuszczone w specyfikacji spawalniczej nieciągłości spoin wymagają uszczelnienia za pomocą odpowiedniego spoiwa.

Gdy spoiny uszczelniające wymagają dodatkowej kontroli oprócz oględzin.

10.7 Gdy wymagane jest specjalne zabezpieczenie powierzchni stykających się z betonem.
10.8 Gdy powierzchnie stykowe i powierzchnie pod podkładkami mogą pozostać nieobrobione.

Gdy w odniesieniu do połączeń śrubowych nie może być zastosowany pełny system zabezpieczenia antykorozyjnego przewidziany dla konstrukcji stalowej.

10.9 Gdy wymagana jest naprawa lub dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne brzegów lub sąsiednich powierzchni po cieciu.
11- Tolerancje geometryczne
11.2.3.5 Gdy stosowanie przekładek dystansowych w stykach dociskowych nie jest wymagane.
11.3.3 Gdy maja zastosowanie kryteria alternatywne.
12 – Kontrola, badania i działania korygujące
12.2.1 Gdy wymagane są specjalne badania wyrobów konstrukcyjnych.
12.3 Gdy w odniesieniu do kształtowników rurowych stopuje się inne sposoby naprawy powierzchni wykazujących lokalne wgniecenia.
12.4.2.2 Gdy wymagane są dodatkowe badania (NDT) dla klasy EXC1.

Gdy w odniesieniu do wybranych złączy wymagana jest szczególne kontrola i badania.

12.4.4 Gdy wymagane są badania produkcyjne dla klas EXC3 oraz EXC4.
12.5.2.3 Gdy stosuje się metodę kontroli inna niż metoda sekwencyjna według załącznika M.

Gdy wymagane jest sprawdzanie skuteczności metody dokręcania śrub.

12.7.3.1 Gdy przy odbiorze konstrukcji klas EXC3 oraz EXC4 wymagana jest dokumentacja kontroli wymiarowej.
12.7.3.4 Gdy wymagany jest inny zakres pomiarów przy geodezyjnej kontroli położenia punktów węzłowych.

Gdy pomiary wykonuje się pod obciążeniem innym niż ciężar własny konstrukcji

Załącznik F – Ochrona przed korozją
F.2.2 Gdy wymagania dotyczące przygotowania powierzchni stali węglowych są inne niż określone w EN ISO 8501 oraz EN ISO 1461.
F.5 Gdy przewidziane do zabetonowania dolne odcinki śrub fundamentowych nie wymagają zabezpieczenia.
F.7.3 Gdy dla systemów  ochrony antykorozyjnej nie określa się miejsc referencyjnych w przypadku kategorii korozyjności od C3 do C5 oraz od IM1 do IM3.
F.7.4 Gdy kontrola elementów po cynkowaniu (LMAC) nie jest wymagana.

 

Analiza wymagań, koniecznych do uwzględnienia w specyfikacji wyrobu uzupełniona

o informacje dodatkowe wymienione w części A1 załącznika A normy PN-EN 1090-2
i wymagania opcjonalne wymienione w części A2 przywołanego załącznika pozwala na uzyskanie kompletnego obrazu wymagań, jakie jesteśmy zobligowani uwzględnić przy opracowywaniu specyfikacji.

Takie opracowanie specyfikacji wymaga od personelu wytwórcy wiedzy i doświadczenia z zakresu stosowanych materiałów, projektowania, produkcji, procesów specjalnych np. spawania, kontroli i badań, zabezpieczenia antykorozyjnego, montażu na placu budowy itp.By proces ten był skuteczny, koniecznym jest również posiadanie kompetentnego personelu potrafiącego właściwie określić przywołane wymagania Tak opracowana specyfikacja daje pewność, że wytworzony zgodnie z jej wymaganiami wyrób będzie spełniał przewidziane dla niego funkcje.

 

Autor: Jerzy Kozłowski

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków