> Nadanie znaku CE na maszyny - znakowanie CE maszyn IKMJ |Dyrektywa maszynowa – Dokumentacja Techniczna | Dyrektywa maszynowa – Dokumentacja Techniczna – IKMJ | Dyrektywa maszynowa – Dokumentacja Techniczna – IKMJ |

Dyrektywa maszynowa – Dokumentacja Techniczna

Ostatnim elementem, który zastanie opisany w ramach artykułów dotyczących nadawania znaku CE w oparciu o dyrektywę maszynową 2006/42/WE jest dokumentacja techniczna.

Jest ona sporządzana w celu wykazania zgodności wyrobu lub prototypu serii wyrobów z wymaganiami dyrektywy (lub dyrektyw). Powinny w niej być niezbędne informacje o projekcie, konstrukcji, działaniu oraz ocenie zgodności maszyny. Dokumentacja techniczna powinna być przygotowana przynajmniej w jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej, z wyjątkiem instrukcji dla maszyny, która musi być wykonana w języku polskim.

 

Dokumentacja techniczna maszyny obejmuje dokumentację konstrukcyjną, która zawiera:

1.    ogólny opis maszyny;

2. rysunek zestawieniowy maszyny łącznie ze schematami obwodów sterowania (pneumatyczny, elektryczny, hydrauliczny) oraz istotne opisy zawierające informacje o sposobie działania maszyny w celu identyfikacji i zobrazowania określonego użycia maszyny już na etapie projektowania,

3. rysunki szczegółowe, wraz z dołączonymi obliczeniami, wynikami badań, certyfikatami itp., które są niezbędne do potwierdzenia zgodności z zasadniczymi wymaganiami.

4. wykaz:

  • Zidentyfikowanych dla danej maszyny wymagań zasadniczych w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, określany na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka oraz opis zastosowanych środków, eliminujących lub zmniejszających ryzyko jak również, jeśli występuje, wskazanie ryzyka resztkowego,
  • Dyrektyw oraz norm zharmonizowanych, które miały zastosowanie przy projektowaniu oraz produkcji maszyny,
  • Innych specyfikacji technicznych oraz norm, które wskazują wymagania zasadnicze z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa objęte tymi normami zastosowanych w projektowaniu lub produkcji,

6. wszelkie sprawozdania techniczne zawierające wyniki badań przeprowadzonych przez producenta, jego upoważnionego przedstawiciela albo przez wybraną przez nich jednostkę,

7.  kopię

  • egzemplarza instrukcji maszyny;
  • deklaracji zgodności WE

 

Producent musi przeprowadzić i udokumentować odpowiednie badania i próby części składowych, osprzętu lub gotowych maszyn w celu ustalenia czy zaprojektowany  i wyprodukowany wyrób pozwala na jego bezpieczne użytkowanie zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy. Dokumentacja techniczna powinna być przechowywana i udostępniana do wglądu odpowiednim władzom przez okres 10 lat od daty wyprodukowania ostatniego egzemplarza maszyny.  Nie musi być dostępna w formie materialnej, ale powinno być możliwe jej skompletowanie i udostępnienie na wniosek właściwych organów.

 

Autor: Krystyna Rudek

 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ