Identyfikacja wdrożonych SZJ w przedsiębiorstwach

Opracowanie wyników badań

IDENTYFIKACJA WDROŻONYCH SYSTEMÓW ZAPEWNIENIA JAKOSCI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

czyli

czy firmy poza normami ISO wprowadzają inne systemy zarządzenia dotyczące kontroli jakości?

 1. Zakres badań

Tematem badania była identyfikacja wdrożonych systemów zapewnienia jakości w przedsiębiorstwach. Ankietowanie wybranych jednostek firm, które podkreślają w swoim działaniu politykę zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, w tym wprowadzenie norm ISO 9001, innych systemów ISO oraz innych systemów zarządzania jakością.

Populacja badana:
I.) 100 firm posiadających certyfikat ISO 9001
II.) 100 firm nieposiadających certyfikatu ISO 9001

W Polsce jest około 3 mln przedsiębiorstw, a wśród nich 15 tys. posiadających System ISO 9001.Grupa reprezentatywna firm została wybrana na podstawie danych z www.prs.pl, www.orgmasz.pl z dn. 30.12.2011.

Próba reprezentatywna została określona przy założeniach: 95% poziomu ufności, 50% udziału populacji generalnej, a także 4% błędu szacowania. Wielkość próby reprezentatywnej wynosi  150.

Celem badania było ustalenie czy przedsiębiorstwa oprócz certyfikatu ISO 9001 posiadają wdrożone inne metody i techniki jakościowe, a także zebranie informacji dotyczących powodów ich wdrożenia oraz jakie przynoszą korzyści i zagrożenia, a także określenie zmian jakie spowodowało ich wdrożenie.

2.  Wstęp

W poniższym raporcie przedstawiamy wyniki telefonicznej ankiety przeprowadzanej w dniach 20. 01 – 04-04 2012 r. Obejmującej zagadnienia związane z systemami zarządzania jakością w Polskich przedsiębiorstwach. W badaniach wzięło udział 75 przedsiębiorstw mających wdrążony system ISO 9001 oraz 75 losowo wybranych, działających w Polsce firm, bez wspomnianej normy. Na pytania odpowiedziało: 29 organizacji posiadających ISO 9001 oraz 27, które go nie mają.

3.  Opracowanie wyników

I.  Przedsiębiorstwa posiadające wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001

Pytanie 1.

Badane jednostki zostały poproszone o określenie branży w jakiej funkcjonują. Zdecydowana większość to przedsiębiorstwa należące do różnych dziedzin przemysłu tj.:

certyfikat ISO 9001 Branża okrętowa (2 przedsiębiorstwa), morska (1 przedsiębiorstwo)
certyfikat ISO 9001  Stocznia ( 1 przedsiębiorstwo)
certyfikat ISO 9001  Produkcja pomp (2 przedsiębiorstwa)
certyfikat ISO 9001  Elektromaszynowa (2 przedsiębiorstwa)
certyfikat ISO 9001   Górnictwo( 1 przedsiębiorstwo)
certyfikat ISO 9001  Budownictwo ( 2 przedsiębiorstwa)
certyfikat ISO 9001 Sanitarne roboty budowlane ( 1 przedsiębiorstwo)
certyfikat ISO 9001  Elektroinstalacyjna (1 przedsiębiorstwa)
certyfikat ISO 9001  Produkcja urządzeń mechanicznych, części zamiennych i konstrukcji stalowych (2 przedsiębiorstwa)
certyfikat ISO 9001  Produkcja elementów elektroizolacyjnych ( 1 przedsiębiorstwo)
certyfikat ISO 9001  Branża sanitarna, grzewcza, klimatyzacyjna ( 1 przedsiębiorstwo)
certyfikat ISO 9001  Hutnictwo( 1 przedsiębiorstwo)
certyfikat ISO 9001  Branża papiernicza ( 1 przedsiębiorstwo)
certyfikat ISO 9001  Produkcja kosmetyków ( 1 przedsiębiorstwo)
certyfikat ISO 9001  Spożywcza i piekarsko-cukiernicza ( 2 przedsiębiorstwo)
certyfikat ISO 9001  Hydraulika siłowa ( 1 przedsiębiorstwo)

Jednakże znalazły się również przedsiębiorstwa z sektora usług:

certyfikat ISO 9001  Zarządzanie nieruchomościami, deweloper ( 1 przedsiębiorstwo)
certyfikat ISO 9001  IT ( 1 przedsiębiorstwo)
certyfikat ISO 9001  Akademia Morska ( 1 przedsiębiorstwo)
certyfikat ISO 9001  Pest-control ( 1 przedsiębiorstwo)
certyfikat ISO 9001  Inne (2 przedsiębiorstwa)

Pytanie 2:
Jaka jest liczba pracowników w firmie?

 Następnym zagadnieniem jakie było ujęte w badaniach była liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach posiadających wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001.

certyfikat ISO 9001

Na podstawie powyższego wykresu można zauważyć, że system zarządzania jakością ISO 9001 jest wdrażany przede wszystkim przez duże przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 100 pracowników (62% badanych przedsiębiorstw) oraz, że większość wśród wszystkich badanych stanowi grupa zatrudniająca ponad 200 pracowników, aż 42%. Najmniejszą grupę stanowią jednostki zatrudniające nie więcej niż 10 pracowników oraz zatrudniających od 11 do 50 pracowników (po 10%).

 Pytanie 3:

Z jakiego powodu został wprowadzony system?

 Kolejny wykres przedstawia dlaczego badane jednostki zdecydowały się na wdrożenie systemu ISO 9001. Przede wszystkim podkreślano potrzebę poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa (82,8%). Również ważnymi powodami były: ustalenie odpowiedzialności za poszczególne zadania, poniesienie prestiżu (72, 4%), zwiększenie konkurencyjności producenta (72, 4%) oraz ustalenie odpowiedzialności za poszczególne zadania (69%). Mniej ważnymi przyczynami okazały się:

certyfikat ISO 9001  Wzrost siły negocjacyjnej ( 55,2%)
certyfikat ISO 9001  Nowe rynki zbytu  ( 55,2%)
certyfikat ISO 9001  Certyfikatu wymaga klient (48,3%)
certyfikat ISO 9001  Ograniczenie liczby reklamacji (48,3%)
certyfikat ISO 9001  Podniesienie kwalifikacji personelu (41,4%)
certyfikat ISO 9001  Taki system jest obligatoryjny dla klientów firmy (24,1%)
certyfikat ISO 9001  Inny (3,4%)
certyfikat ISO 9001  Moda (0%)
certyfikat ISO 9001

Pytanie 4

Zobacz podobne  Certyfikat ISO bez tajemnic! Jak Samodzielnie wdrożyć ISO 9001?

Przez kogo system został wdrożony?

certyfikat ISO 9001

Podejmując decyzję o uzyskaniu certyfikatu ISO 9001 przedsiębiorstwo musiało zdecydować o sposobie jego wdrożenia, czy to będzie audyt zewnętrzny, audyt zewnętrzno-wewnętrzny czy audyt wewnętrzny. 83% badanych jednostek wynajęło do wdrążenia systemu jednostki certyfikujące. Wśród badanych na samodzielne wdrożenie zdecydowały się zaledwie dwie jednostki, a audyt zewnętrzno-wewnętrzny 3 jednostki.

Pytanie 5

Ile minęło czasu od wprowadzenia systemu?

 Kolejne pytanie brzmiało: „Ile minęło czasu od wprowadzenia systemu?” 83% badanych jednostek odpowiedziało, że system został wprowadzony więcej niż 6 lat temu, 14% ma wdrożony system już przez kilka lat, a tylko 3% przedsiębiorstw wdrożyło system nie całe 2 lata temu.

certyfikat ISO 9001

Pytanie 6

Jak funkcjonuje przedsiębiorstwo po wdrożeniu normy?

a)  lepiej niż przed wprowadzeniem
b) brak różnicy
c) gorzej niż przed wprowadzeniem
d) nie mam zdania
e) system należało wdrążyć

Odpowiedzi na powyższe pytanie przedstawiają się następująco:
większość ankietowanych zauważyła poprawę działalności (65,6%)
25% nie odnotowała różnicy natomiast żadne z przedsiębiorstw
9, 4 % przyznało, że system należało wdrożyć

certyfikat ISO 9001

Pytanie 7

Drugą części ankiety poświęciliśmy na zadanie pytań odnośnie innych metod i technik jakościowych.

certyfikat ISO 9001

Pytanie 8

certyfikat ISO 9001

Ankietowanym przedsiębiorstwom, które na poprzednie pytanie udzieliły negatywnej odpowiedzi, zadaliśmy dodatkowe pytanie: ”Czy zamierzają Państwo wprowadzić inne techniki lub metody jakościowe”? Spośród reprezentantów dokładnie połowa udzieliła pozytywnej odpowiedzi, drugie 50% odpowiedziało, iż nie zamierzają wprowadzić takich metod.

 Pytanie 9

 Ankietowani zostali również zapytani czy wprowadzali inne systemy i narzędzia zarządzania jakością niż norma ISO 9001. Rozkład przedstawiał się następująco:

certyfikat ISO 9001
Najczęściej wdrażanymi narzędziami są:

certyfikat ISO 9001  Zarządzanie dokumentacją (75, 9% przedsiębiorstw)
certyfikat ISO 9001  Audyt jakości (65,5%)
certyfikat ISO 9001  Zarządzanie procesowe (Workflow / obieg dokumentów) (62,1%)
certyfikat ISO 9001  Zarządzanie zasobami ludzkimi – HR (58,6%)
certyfikat ISO 9001  Zarządzanie projektami (51,7%)
certyfikat ISO 9001  Zarządzanie przez cele (51,7 %)
certyfikat ISO 9001  Kontroling przedsiębiorcy (51,7%)
Część z wyżej wymienionych narzędzi została wdrażana równocześnie z Systemem ISO 9001, dlatego też najczęściej wdrażanymi systemami są: audyt jakości oraz zarządzanie dokumentacją.

Natomiast System GMP został wdrożony przez przedsiębiorstwa z branży spożywczej, ponieważ jest on obligatoryjny dla przedsiębiorstw zatrudniających do 50 pracowników.

 Pytanie 10

 Następne pytanie dotyczyło stosunku techniki lub metody jakościowej do normy ISO 9001.

certyfikat ISO 9001

Zdecydowana większość badanych firm (58,6%) uważa, iż dodatkowe narzędzie ZJ jest uzupełnieniem normy ISO 9001. 44,8% ankietowanych uważa, iż jest dodatkową normą – uzupełnieniem normy ISO, 10,7 nie wie dlaczego dodatkowe normy zostały wprowadzone, a 3,6 % uważa, że są od siebie niezależne i podobna liczba badanych nie widzi między nimi różnic.

Pytanie 11

Jakie były problemy związane z wprowadzeniem innych metod lub technik jakościowych?

W pytaniu 11 badane przedsiębiorstwa zostały poproszone, aby wymieniły problemy związane z wdrażaniem systemu. Do najczęstszych problemów należą :

certyfikat ISO 9001  Opór pracowników przed zmianą
certyfikat ISO 9001  Koszty związany z wdrążeniem.

Badani wymienili również problemy związane z:

certyfikat ISO 9001  Stworzeniem odpowiedniej dokumentacji, tak aby miała odzwierciedlenie w rzeczywistości ( 2 przedsiębiorstwa)
certyfikat ISO 9001  Szkoleniem pracowników w zakresie norm
certyfikat ISO 9001  Wyodrębnieniem procesów
certyfikat ISO 9001  Opracowaniem właściwych procedur

Zobacz podobne  Certyfikat ISO bez tajemnic! Jak Samodzielnie wdrożyć ISO 9001?

Pytanie 12

Jakie są korzyści z wprowadzenia dodatkowych metod lub technik jakościowych?

 Kolejne pytanie dotyczyło korzyści płynących z wdrożenia systemów i technik zarządzania jakością. Odpowiedzi przedstawiają się następująco:

certyfikat ISO 9001  Poprawa jakości (31,03% przedsiębiorstw)
certyfikat ISO 9001  Mniejsza ilość reklamacji (6,9%)
certyfikat ISO 9001  Wzrost wydajności (6,9%)
certyfikat ISO 9001  Lepsze zarządzanie czasem pracowników
certyfikat ISO 9001  Lepsze sprawdzanie pracy
certyfikat ISO 9001  Pozwala uporządkować i sprawować kontrolę nad procesami
certyfikat ISO 9001  Doskonalenie procesów
certyfikat ISO 9001  Zwiększenie precyzji informacji
certyfikat ISO 9001  Poprawa skuteczności i efektywności zarządzania procesami
certyfikat ISO 9001  Wzrost konkurencyjności na rynku
certyfikat ISO 9001  Usystematyzowanie danych
Jedno przedsiębiorstwo uznało, że prowadzenie normy nie przyniosło żadnych korzyści, natomiast pozwoliło dostosować się do przepisów, a dwa uznały że nie przyniosło żadnych istotnych korzyści.

 Pytanie 13

 Prawie wszystkie firmy stwierdziły, że wdrożenie systemu ISO 9001 wpłynęło pozytywnie na jakość wykonywanych usług, chociaż w różnym stopniu w różnych przedsiębiorstwach. U niektórych ankietowanych zmiany były niewielkie nie wpłynęły  istotnie na poprawę jakości. Należy jednak podkreślić, że stosunek kosztów do otrzymanych korzyści jest niewspółmiernie mały.

 

II.  Przedsiębiorstwa nie posiadające wdrożonego systemu ISO 9001 lecz mające wdrożone inne metody i techniki jakościowe

Pytanie 1

Badane jednostki zostały poproszone o określenie branży w jakiej funkcjonują. Zdecydowana większość to przedsiębiorstwa należące do różnych dziedzin przemysłu tj.: branża budowlana, usługowa, spożywcza, transportowa, dystrybucyjna, motoryzacyjna, kosmetyczna, przemysłowa, odzieżowa. Jednakże znalazły się także jednostki zajmujące się: ochroną środowiska, zarządzaniem nieruchomościami, zabezpieczeniami antywłamaniowymi.

 Pytanie 2:

Następnym zagadnieniem jakie było ujęte w badaniach była liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach posiadających wdrożone inne metody i techniki jakościowe

certyfikat ISO 9001

Na podstawie tego wykresu można zauważyć że motedy i techniki jakościowe są wdrażane przedewszystkim w przedsiębiorstwach gdzie zatrudnienie pracowników sięga od 11- 50. Jest to zdecydowana większość wynosząca 50% badanych przedsiębiorstw. Natomist przedsiębiorstwa zatrudniające najmniejszą liczbę pracowników stanową tylko 7%.

 Pytanie 3

Czy zamierzają firmy wprowadzić system ISO 9001?

Drugą częścią naszej ankiety było zadanie pytań firmom które nie posiadają ISO 9001 jednak mają wdrożone inne metody i techniki jakościowe. Przedsiębiorstwom zostało zadane także pytanie czy zamierzają wprowadzić ISO 9001 i tylko jedna  firma z ankietowanych zamierza zdecydować się na wdrożenie tego systemu z następujących powodów:
certyfikat ISO 9001 chęć poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa
certyfikat ISO 9001 nowe rynki zbytu
certyfikat ISO 9001 ograniczenie liczby reklamacji
certyfikat ISO 9001 ustalenie odpowiedzialności za poszczególne zadania
certyfikat ISO 9001 podniesienie kwalifikacji personelu
certyfikat ISO 9001 zwiększenie konkurencyjności producenta
certyfikat ISO 9001 podniesienie prestiżu producenta

Pytanie 4.

Czy w przedsiębiorstwie zostały wprowadzone metody lub techniki jakościowe?
certyfikat ISO 9001
Na zadane przez nas pytanie odpowiedziało nam tylko 27 firm. Z czego 24 z nich udzieliło pozytywnej odpowiedzi( czyli 85%) natomiast w 3 przedsiębiorstwa (11%)metody i techniki jakościowe nie zostały wdrożone. 

Pytanie 5.

Czy zamierzają państwo wprowadzić takie metody lub techniki?

 Przedsiębiorstwa które udzieliły negatywnej odpowiedzi w poprzednim pytaniu zostały poproszone o udzielenie odpowiedzi na ostatnie pytanie.

certyfikat ISO 9001

Tylko jedna firma zdeklarowała się, że zamierzą wprowadzić metody i techniki jakościowe, natomiast pozostałe dwie nie wyraziły chęci wdrożenia tych metod i technik jakościowych.

Pytanie 6.

Jakie metody oraz techniki jakościowe  zostały/ są wdrażane w państwa firmie?

Ankietowane firmy, udzieliły nam informacji jakie mają wdrożone metody i techniki jakościowe.
Rozkład przedstawiał się następująco:

Zobacz podobne  Certyfikat ISO bez tajemnic! Jak Samodzielnie wdrożyć ISO 9001?

certyfikat ISO 9001
Najczęściej wdrażanymi narzędziami są:

certyfikat ISO 9001 Kontroling produktu(48%)
certyfikat ISO 9001 Zarządzanie dokumentacją(48%)
certyfikat ISO 9001 Zarządzanie przez cele oraz Budżetowanie(41%)
certyfikat ISO 9001 Koło Deminga, Time Based Planning – Zarządzanie czasem, Zarządzanie procesowe (Workflow / obieg dokumentów) oraz  Kontrola techniczna (materiałów wyjściowych, międzyoperacyjna i końcowa) (37%)
certyfikat ISO 9001 Zero defektów oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi (33%)
certyfikat ISO 9001 Karta kontrolna oraz Zarządzanie projektami (30%)
certyfikat ISO 9001 Motywacyjne systemy wynagrodzeń, Six Sigma oraz Dobra praktyka produkcyjna (22%)
certyfikat ISO 9001 7 narzędzi TQC (19%)
certyfikat ISO 9001 5xS (15%)
certyfikat ISO 9001 Kontroling przedsiębiorcy, Koło jakości oraz Audyt jakości (11%)
certyfikat ISO 9001 Kaizen (7%)
certyfikat ISO 9001 Quality Audit Meeting (4%)

Pytanie7.

Jakie były problemy związane z wprowadzeniem innych metod lub technik jakościowych?

Firmy, które zgodziły się przeprowadzić z nami ankietę, nie posiadające wdrożonego systemu ISO9001, ale miały wprowadzone powyższe metody i techniki jakościowe odpowiedziały, iż  nie było większych problemów podczas wprowadzania metod, albo były one nieistotne (37 %). Padły także odpowiedzi, iż problemy były niezauważalne dla ciągłej pracy organizacji (19 %). Trudności występujące w pewnym stopniu pokrywają się z firmami, w których wprowadzono ISO 9001.

Do najczęściej wymienianych problemów należą

certyfikat ISO 9001 nakłady finansowe (30%),
certyfikat ISO 9001 problemy z dokumentacją (27%),
certyfikat ISO 9001 tymczasowe utrudnienia w funkcjonowaniu firmy (19%),
certyfikat ISO 9001 czas realizacji(17%),
certyfikat ISO 9001 opór pracowników przed zmianami(11%),
certyfikat ISO 9001 wyodrębnienie procesów (9%),
certyfikat ISO 9001 opracowanie właściwych procedur (7%),
certyfikat ISO 9001 trudności z przyzwyczajeniem się do metod (7%),
certyfikat ISO 9001 czynniki zewnętrzne (5%),
certyfikat ISO 9001 stworzenie odpowiedniej dokumentacji tak, aby miała odzwierciedlenie w praktyce (4%)

Pytanie 8.

Jakie są korzyści z wprowadzenia dodatkowych metod lub technik jakościowych?

Ankietowane firmy na zadane pytanie udzielały różnych odpowiedzi. Dzięki nim możemy stwierdzić, że wprowadzenie technik i metod jakościowych wpływa pozytywnie na jakość wykonywanych usług a także podnosi standard firmy.

Do najczęściej wymienianych korzyści należą:

certyfikat ISO 9001 poprawa przejrzystości dokumentacji,
certyfikat ISO 9001 sterowanie i podnoszenie, jakości produktów,
certyfikat ISO 9001 mniejsza ilość wadliwych produktów,
certyfikat ISO 9001 wzrost wydajności, bezpieczeństwa informacji
certyfikat ISO 9001 mniejsza ilość reklamacji,
certyfikat ISO 9001 lepsza jakość wykonywanych usług
certyfikat ISO 9001 klient ma zagwarantowaną dobrą, jakość produktu,
certyfikat ISO 9001 zwiększenie precyzji informacji,
certyfikat ISO 9001 uporządkowanie organizacji,
certyfikat ISO 9001 systematyzacja,
certyfikat ISO 9001 szybkie wykrywanie słabych punktów,
certyfikat ISO 9001 bezpieczeństwo pracy,
certyfikat ISO 9001 redukcja kosztów,
certyfikat ISO 9001 konkurencyjność,
certyfikat ISO 9001 dostosowanie się do zmieniających realiów rynkowych
certyfikat ISO 9001 wzrost efektywności systemu zarządzania jakością dzięki informatyzacji
certyfikat ISO 9001 ograniczenie kosztów związanych z rozpatrywaniem reklamacji
certyfikat ISO 9001  „Otrzymane produkty muszą spełniać określone wymagania oraz mają sprostać oczekiwaniom konsumentów”
certyfikat ISO 9001 „W związku z tym, że prowadzimy prace podwodne musimy mieć wdrożoną normę związaną z BHP, jest to wymóg ustawowy.”

Pytanie 9.

Czy wpłynęło to, na jakość wykonywanych usług?

 Większość respondentów stwierdziła, iż wprowadzone metody oraz techniki jakościowe wpłynęły pozytywnie na zwiększenie jakości wykonywanych usług. Zdecydowana większość była zadowolona z uzyskanych efektów. Jednak otrzymaliśmy także negatywną odpowiedź na zadane przez nas pytanie. W 2 przypadkach, organizacje stwierdziły, iż metody i techniki jakościowe nie wpłynęły na jakość wykonywanych usług.

 

Podsumowanie

W powyższych badaniach próbowano dowiedzieć się jak funkcjonują systemy, techniki i metody zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach oraz czy posiadanie takich narzędzi przynosi korzyści. Opierając się o przeprowadzone badania można powiedzieć, że zdecydowana większość (3/4 badanych jednostek) uważa, że przedsiębiorstwo funkcjonuje lepiej niż przed ich wdrożeniem. To zadowolenie przedsiębiorstw świadczy, że opłaca się ponieść koszty i włożyć pracę związaną z wdrożeniem systemów gdyż korzyści są od nich większe, a przede wszystkim widoczne.

 

 

Autorzy:

Monika Czaja
Rafał Czech
Małgorzata DąbrowaKontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ