System Zarządzania Budżetowego

system zarządzania budżetem - budżetowanieProponujemy Państwu przeprowadzenie kompleksowego cyklu konsultacji i szkoleń w celu budowy i wdrożenia w Państwa Firmie Systemu Zarządzania Budżetowego.

Celem zarządzania budżetowego jest określenie planu przychodów oraz kosztów w okresie miesięcznym, kwartalnym oraz rocznym. Pozwala to zarządzającym firma na bieżące monitorowanie wyniku firmy i odnoszenie go do poczynionych wcześniej założeń, a co za tym idzie, również dokonywania odpowiednich korekt mających na celu osiągnięcie założonych celów. Budżetowanie pozwala uniknąć bardzo niebezpiecznych sytuacji związanych z utratą płynności finansowej, czy też z nieprzewidzianym kosztami.

Posiadanie planu finansowego oraz możliwość śledzenia jego wykonania pozwala również na błyskawiczne podejmowanie decyzji w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa, gdyż na bieżąco możemy prześledzić symulacje ich konsekwencji.
Mając na uwadze powyższe założenia proponujemy Państwu nasz produkt, w postaci systemu zarządzania budżetowego, gwarantując jego przydatność w firmie. Gwarantujemy również, iż poniesione nakłady na jego wdrożenie w przedsiębiorstwie zwrócą się Państwu w ciągu 1 roku użytkowania systemu, poprzez jasne zasady kontroli ponoszonych wydatków oraz generowanych przychodów.

W zakres naszej usługi wchodzi:

 • opracowanie planu kont organizacji,
 • opracowanie planistycznych arkuszy budżetowych,
 • opracowanie systemu śledzenia w czasie rzeczywistym generowanych przychodów, opracowanie systemu śledzenia w czasie rzeczywistym
 • ponoszonych kosztów,
 • opracowanie arkuszy analitycznych,
 • opracowanie pierwszego budżetu przedsiębiorstwa.

Podejmując decyzję o budowie systemu zarządzania budżetowego w swojej organizacji stawiacie Państwo na rozwój i nowoczesność dzięki zastosowaniu innowacyjnych, lecz sprawdzonych w praktyce rozwiązań, jakie Państwu oferujemy. Dzięki umiejętnemu połączeniu naszej wiedzy oraz praktyki i pragmatycznemu podejściu do Klienta gwarantujemy Państwu sukces w podejmowanym przedsięwzięciu, który gwarantuje przedstawiona poniżej metodyka.

W celu budowy i wdrożenia systemu zarządzania budżetowego zgodnego Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości przyjął założenie, że dla maksymalizacji efektywności pracy organizacji klienta w trakcie wdrażania systemu przyjmuje się za priorytet:

 • Prawidłową identyfikację miejsc powstawania kosztów (MPK) oraz ośrodków generowania przychodów (OGP) Ograniczenie ilości generowanych u klienta dokumentów do niezbędnego minimum pozwalającego na prawidłowe funkcjonowanie organizacji,
 • Przeprowadzania szkoleń kadry kierowniczej oraz załogi, poparte demonstracją praktycznych rozwiązań mających na celu podniesienie kompetencji personelu oraz eliminację „strachu przed nowym podejściem do zarządzania”,
 • Traktowania wdrożenie systemu w danej organizacji Klienta jako inwestycji Klienta z określoną stopą zwrotu poniesionych nakładów, nie jako koszt.

Zaufanie klienta jest naszym największym kapitałem!!!

Opracowana przez Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości metodyka wdrożenia systemu zarządzania budżetowego polega na kilku etapach. Na początek bada się organizację klienta pod kątem: struktury organizacyjnej, posiadanych zadań, uprawnień i odpowiedzialności przez poszczególne komórki organizacyjne, miejsc powstawania kosztów oraz miejsc generowania przychodów, wymagań Klienta, co do ostatecznego kształtu oraz sposobu funkcjonowania systemu w Organizacji. Tworzy sie wówczas plan kont. Natępnie na podstawie zebranych informacji projektuje się i buduje się arkusze kalkulacyjne, służące do zbierania danych ekonomicznych.Ich ostateczny kształt jest zatwierdzany przez klienta, dzięki czemu uzykujemy wysoki stopień ich funkcjonalności. Następnie przeprowadza się szkolenia kadry kierowniczej i/lub personelu mające na celu zapoznanie kadry zarządzającej z zasadami: planowania budżetu, nadzorowanie realizacji budżetu, dyscypliny budżetowej, modyfikacji budżetu.
Kolejnym krokiem jest wdrożenie systemu zarządzania budżetowego w organizacji, które jest zadaniem nie tyleż trudnym, co niebezpiecznym. Czynnikiem utrudniającym realizację tego zadania jest konieczność budowy planu budżetu kosztowego i przychodowego, który pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a jednocześnie nie spowoduje zwiększenie ponoszonych wydatków.
Czas wdrożenia systemu budżetowego oraz jego cena jest zależna od zakresu realizowanych produktów i świadczonych usług przez organizację.
Minimalny czas wdrożenia wynosi 3 miesiące, maksymalny 12 miesięcy.
Powyższe zasady wdrażania i budowy systemu zarządzania budżetowego pozwalają na uzyskanie pełnego zadowolenia ze strony Klienta oraz zwiększenie efektywności pracy Organizacji Klienta.
Prace podczas wrażania systemu są planowane i na bieżąco monitorowane. Informacje o postępach prac na są na bieżąco przekazywane zainteresowanym stronom. Wszystkie informacje uzyskane w trakcie prac są traktowane jako poufne.

Efektem wdrożenia systemu są:

 • Zwiększenie efektywności pracy poszczególnych komórek organizacyjnych poprzez wyznaczenie mierzalnych i realnych celów ekonomicznych ich funkcjonowania,
 • Racjonalizacja ponoszonych wydatków,
 • Możliwość podejmowania decyzji przy symulacji ich ekonomicznych konsekwencji,
 • Dostęp do obiektywnych danych,
 • Racjonalizację przychodów,
 • Podniesienie kwalifikacji personelu.

 
 

Chcesz dostosować swoją dokumentację do nowej wersji normy ISO?
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

 
 
 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ